jegseukiseu-SECHSKIES-2018-CONCERT-jigeumyeogidasi-2CD-2DVD-SECHSKIES-SECHSKIES-2018-CONCERT-jigeumyeogidasi-2CD-2DVD-WMED0949-8 Mở rộng

젝스키스 - SECHSKIES 2018 CONCERT [지금ㆍ여기ㆍ다시] (2CD + 2DVD) & SECHSKIES - SECHSKIES 2018 CONCERT [지금ㆍ

WMED0949 / 8809516267653

Mới

Đặt trước

978 132 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 978 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 978 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 467 ₫.

음반소개

SECHSKIES 2018 CONCERT [지금ㆍ여기ㆍ다시]
지금, 여기, 다시 열리는 젝스키스 2018 콘서트 LIVE CD & DVD 발매


지난해 10월 13일, 14일 양일간 ‘올림픽체조경기장’에서 열린 그 뜨거운 열기와 감동을 담은 < SECHSKIES 2018 CONCERT [지금ㆍ여기ㆍ다시] LIVE CD & DVD >가 발매된다.

이번 젝스키스2018 콘서트는, 16년만의 재결합 콘서트를 열었던 올림픽체조경기장에서 “지금, 여기, 우리 세 단어면 돼요” 서로를 향했던 약속, 기억하시나요? 라는 문구를 필두로, 젝스키스와 옐로우키스가 다시 하나 되어 노란 빛으로 물들었던 그때 그 약속을 이어갔다.

총 20곡이 넘는 다양한 본편 무대 영상과 앵콜에 이은 리앵콜 영상은 물론 멤버 별 개인 무대도 빠짐없이 수록하였으며 비하인드 메이킹 영상과 멤버 별로 선택해서 볼 수 있는 멀티앵글(MULTI-ANGLE) 영상까지 보너스로 들어가있어 그 특별함을 더했다.

또한 공연의 생생함을 전달하는 라이브 CD (총 디스크2장)를 포함, 특히 이번 [지금?여기?다시] 콘서트에서만 듣고 볼 수 있었던 Flying Love (천상비애(天上飛愛), LAST, 네겐 보일수 없었던 세상 (I COULDN’T SHOW U)의 오리지널 음원까지도 더하여 그 풍성함을 더했다. 그 외 생동감 넘치는 현장 사진들로 구성된 포토북과 굿즈까지 다양한 혜택을 누릴 수 있을 것이다.

젝스키스 2018 콘서트 < SECHSKIES 2018 CONCERT [지금ㆍ여기ㆍ다시] LIVE CD & DVD >는 오는 2019년 1월 30일 YG셀렉트를 비롯 전국 온/오프라인 음반 매장에서 팬들을 찾아갈 예정이다.

<상품 정보>
◎ 전체구성: DVD(2DISCS) + CD(2DISCS) + CONCERT BOOK(200PAGES) + POSTERS(4EA) + PHOTOCARDS(4EA) + SECHSKIES DOLLARS(4EA)
◎ SIZE: 227*285
◎ 무게: 1kg
◎ DVD SETUP
- SOUND: DOLBY DIGITAL STEREO
- 자막: ENGLISH, JAPANESE, CHINESE, KOREAN, NONE
- 지역 코드: ALL
◎ 심의번호: 2019-VK00104 / 전체 관람가

* 구성은 제작 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
* 본 상품은 반품 불가입니다.

수록곡

수록곡
DISK(DVD) 1.
01.OPENING VIDEO
02.약속된 운명 (아마게돈_ARMAGEDDON)
03.Flying Love (천상비애_天上飛愛)
04.무모한 사랑 (RECKLESS LOVE)
05.MENT #1 (OPENING)
06.COM' BACK, 2016
07.학원별곡, 2016 (RISE UP)
08.Road Fighter
09.MENT #2
10.LAST
11.세 단어 (THREE WORDS)
12.BRIDGE VIDEO #1
13.SUWON'S SOLO STAGE
14.JIWON'S SOLO STAGE
15.JAIJIN'S SOLO STAGE
16.JAEDUCK'S SOLO STAGE
17.오랜만이에요 (IT'S BEEN A WHILE)
18.네겐 보일수 없었던 세상 (I COULDN'T SHOW U)
19.BRIDGE VIDEO #2
20.슬픈 노래 (SAD SONG)
21.특별해 (SOMETHING SPECIAL)
22.느낌이 와 (FEELING)
23.현기증 (VERTIGO)
24.MENT #4
수록곡
DISK(DVD) 2.
01.[지금ㆍ여기ㆍ다시] ENCORE : 예감 (GOT A FEELING)
02.[지금ㆍ여기ㆍ다시] ENCORE : 그대로 멈춰 (FREEZE)
03.[지금ㆍ여기ㆍ다시] ENCORE : MENT #5
04.[지금ㆍ여기ㆍ다시] ENCORE : 커플, 2016 (COUPLE)
05.[지금ㆍ여기ㆍ다시] ENCORE : MENT #6 (CLOSING)
06.[지금ㆍ여기ㆍ다시] RE-ENCORE : 사랑하는 너에게 (DEAR LOVE)
07.[지금ㆍ여기ㆍ다시] RE-ENCORE : 그날까지 (TOGETHER FOREVER)
08.[지금ㆍ여기ㆍ다시] RE-ENCORE : CREDITS
09.[지금ㆍ여기ㆍ다시] SPECIAL VIDEO : 1013 MENT SPECIAL VIDEO
10.[지금ㆍ여기ㆍ다시] SPECIAL VIDEO : SPECIAL MAKING FILM
11.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1014 Flying Love (천상비애_天上飛愛) : EUN JIWON
12.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1014 Flying Love (천상비애_天上飛愛) : LEE JAIJIN
13.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1014 Flying Love (천상비애_天上飛愛) : KIM JAEDUCK
14.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1014 Flying Love (천상비애_天上飛愛) : JANG SUWON
15.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1013 느낌이 와 (FEELING) : EUN JIWON
16.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1013 느낌이 와 (FEELING) : LEE JAIJIN
17.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1013 느낌이 와 (FEELING) : KIM JAEDUCK
18.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1013 느낌이 와 (FEELING) : JANG SUWON
19.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1014 느낌이 와 (FEELING) : EUN JIWON
20.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1014 느낌이 와 (FEELING) : LEE JAIJIN
21.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1014 느낌이 와 (FEELING) : KIM JAEDUCK
22.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1014 느낌이 와 (FEELING) : JANG SUWON
23.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1013 그대로 멈춰 (FREEZE) : EUN JIWON
24.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1013 그대로 멈춰 (FREEZE) : LEE JAIJIN
25.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1013 그대로 멈춰 (FREEZE) : KIM JAEDUCK
26.[지금ㆍ여기ㆍ다시] MULTI-ANGLES : 1013 그대로 멈춰 (FREEZE) : JANG SUWON
수록곡
DISK(CD) 3.
01.약속된 운명 (아마게돈_ARMAGEDDON)
02.Flying Love (천상비애_天上飛愛)
03.무모한 사랑 (RECKLESS LOVE)
04.COM' BACK, 2016
05.학원별곡, 2016 (RISE UP)
06.ROAD FIGHTER
07.LAST
08.세 단어 (THREE WORDS)
09.SUWON'S SOLO STAGE
10.JIWON'S SOLO STAGE
11.JAIJIN'S SOLO STAGE
12.JAEDUCK'S SOLO STAGE
13.오랜만이에요 (IT'S BEEN A WHILE)
14.네겐 보일수 없었던 세상 (I COULDN'T SHOW U)
수록곡
DISK(CD) 4.