geu-namja-osu-OST-OCN-wolhwadeulama-2CD-VDCD6719-8809355975139 Mở rộng

그 남자 오수 O.S.T - OCN 월화드라마 (2CD)

VDCD6719 / 8809355975139

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

OCN 월화드라마 “그남자 오수”
Original Sound Track 음반 발매


OCN 월화드라마 “그남자 오수” OST의 모든 음원을 담은 앨범이 공개된다. 이번 그남자 오수 OST는 ‘성환’ 음악감독과 ‘아주쎈’이 음악을 맡아 감각적인 프로듀싱과 세련된 선곡으로 수준 높은 OST를 완성시켰다. 특히, ‘연애감 없는 남자와 연애 허당녀의 둘만 모르는 확실한 썸로맨스’라는 드라마의 컨셉에 맞는 다양한 음악들이 극의 장면들과 어우러지면서 극의 분위기와 몰입감도 한층 더 끌어올렸다.
실력파 보컬리스트 ‘이라온’과 매력적인 음색의 여성 보컬리스트 ‘이승연’이 부른 “Easy for you”를 시작으로, 그룹 ‘에이프릴’의 멤버 ‘김채원’과 ‘이진솔’이 호소력 짙은 목소리로 풀어낸 “또 혼자라는 게”, 극중 여자주인공 서유리 역을 맡은 배우 ‘김소은’이 직접 가창 뿐만 아니라 작사에도 참여한 “Love, Love”, 색깔있는 싱어송라이터 ‘정진우’가 달콤하게 녹여낸 “이상해 맘상해”, 명품보컬 ‘정엽’이 신예 프로듀서로 주목 받고 있는 ‘마크툽’과의 완벽한 콜라보로 일구어낸 “Lost”, 그룹 ‘VICTON(빅톤)’이 밝고 설레는 노랫말로 전하는 “Celebrate”, ‘화정’과 ‘퍼플레인’의 호흡이 돋보이는 상큼발랄한 “CHU♥”, 가수 ‘휘’의 깊이 있는 감성이 전해지는 “바람 꽃”, 그리고 ‘친자매’와 ‘EBLUE’의 “Want it”, “Love dope” 등 다양한 장르의 곡들과 아티스트들이 대거 참여해 드라마 OST의 퀄리티를 향상시켰다.
더불어 ‘성환’ 음악감독과 그 음악팀이 작업해 드라마 전반적인 장면들마다 삽입되며 극에 생동감을 불어넣었던 각종 연주곡들도 수록되어 OST앨범의 완성도를 높였다.