lobos-i-aniya-OST-MBC-sumogminisilijeu-2CD-WMED0803-8809516263914 Mở rộng

로봇이 아니야 O.S.T - MBC 수목미니시리즈 (2CD)

WMED0803 / 8809516263914

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

446 429 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 446 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 446 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 669 ₫.

음반소개

[로봇이 아니야 Original Television Soundtrack]

MBC 수목미니시리즈 로봇이 아니야 Original Television Soundtrack이 발매된다.
로봇이 아니야는 로봇이라는 독특한 소재를 앞세워 사람과 사람 사이의 관계를 깊이 있는 시선으로 조명하며 그 속의 외로움을 극복해가는 극 중 인물들의 이야기를 통해 재미와 잔잔한 감동을 선사한 드라마이다.
로봇이 아니야 Original Television Soundtrack은 성훈 특유의 리듬감과 매력적인 음색이 돋보이는 로큰롤 < Something >, 청량한 느낌의 스텔라장(Stella Jang)의 목소리가 ‘썸’과 ‘연애” 사이의 설레는 감정을 고스란히 담아낸 <날 알아줄까>, 김연지의 섬세하고 애절한 목소리로 말하지 못하는 사랑의 안타까운 감정을 담아 낸 <마음의 말>, 드라마를 이끌어 가는 힐링의 정서와 결을 같이 하며 따뜻한 위로의 목소리를 들려준 담소네공방의 <마음 다해 사랑하는 일>, 슬픔의 정서가 깃든 주니엘의 아름다운 음색이 돋보이는 발라드 <여기 서 있어>, 빈센트 블루의 세련된 보컬이 돋보이는 어쿠스틱 팝 <천천히 할래>, 잔잔하면서도 매력적인 멜로디와 한 사람을 향한 진솔한 사랑의 하모니 더 히든의 <천 번을 말해도> 등 완성도 높은 가창곡이 담겨져 있다. 또한, 김준석 감독과 정세린 감독이 음악 감독을 맡은 로봇이 아니야는 무비클로저의 주인로, 전세진, 구본춘, 이윤지, 노유림, 이루리, 김현주, 김현도, 김예솔, 김정완 등 뛰어난 감각과 실력을 겸비한 젊은 작곡가 들이 참여하여 드라마의 정서를 고스란히 담아낸 40곡의 스코어 트랙을 통해 로봇이 아니야가 남긴 긴 감동의 여운을 다시 한번 느끼게 해준다. 한편, 로봇이 아니야 Original Television Soundtrack는 CD로도 발매되며, CD는 2월 말 오프라인을 통해서 만날 수 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Something [성훈 (브라운 아이드 소울)]
02.날 알아줄까 [스텔라장]
03.마음의 말 [김연지]
04.마음 다해 사랑하는 일 [담소네공방]
05.여기 서 있어 [JUNIEL]
06.천천히 할래 (Prod. 플라이트티켓) [빈센트 블루]
07.천 번을 말해도 [더 히든]
08.로봇이 아니야 [정세린]
09.그리고 너는 혼자가 아니야 [정세린]
10.가장 소중한 보물 [정세린]
11.그 로봇이 사람이길 바랬던 사람 [정세린]
12.너는 나의 단 한사람 [정세린]
13.하이! 아지3 [이윤지]
14.의장님 출근하십니다 [구본춘]
15.인간 알러지 [주인로]
16.마이너스 2점! [노유림]
17.싸이코계의 샛별 [이루리]
18.황당한 만남 [이윤지]
19.‘구’남친 랩소디 [이루리]
20.당신 거기에 있나요? [정세린]
21.마음의 말 (Inst.) [김연지]
22.마음 다해 사랑하는 일 (Inst.) [담소네공방]
DISK(CD) 2.
01.A Mysterious Journey [정세린]
02.사랑 받고 싶은 아이 [정세린]
03.산타마리아 연구소 [이윤지]
04.뎀~ [구본춘]
05.알프스와 마이애미 [김현주]
06.곰팡이 홍백균 [주인로]
07.성 안, 외로운 소년 [정세린]
08.친구 모드 [이윤지]
09.꿈 속, 외로운 소녀 [정세린]
10.사랑합니다, 주인님 [이루리]
11.몰래 온 손님 [김현주]
12.그게 그러니까.. [김정완]
13.이상한 로봇 [김현도]
14.입력 오류입니다. [김예솔]
15.데이터 완벽 분석 [구본춘]
16.Energi-A 에너지아 [정세린]
17.안드로이드 인간 [노유림]
18.뒤틀린 관계 [김현주]
19.사람과 사람사이 [이윤지]
20.어릴적 아버지 [구본춘]
21.마담X [이루리]
22.잊고 싶었던 순간 [이윤지]
23.36.5도의 온기 [이루리]
24.우리의 시간 [전세진]
25.우정과 권력 [노유림]
26.리셋 [이윤지]
27.내 안의 혁명 [김현도]
28.천천히할래 (Inst.) [빈센트 블루]
29.여기서있어 (Inst.) [JUNIEL]

참여 아티스트 정보

  • - 구본춘 [KOO BONCHOON] (작곡)
  • - 김연지 [KIM YEONJI] (싱어)
  • - 김예솔 [KIM YESOL] (작곡)
  • - 김정완 [KIM JUNGWAN] (싱어)
  • - 김현도 [KIM HYEONDO] (작곡)
  • - 김현주 [KIM HYEONJU] (작곡)
  • - 노유림 [NOH YOORIM] (작곡)
  • - 담소네공방 [DAMSONEGONGBANG]
  • - 더 히든 [THE HIDDEN]
  • - 빈센트 블루 [VINCENT BLUE] (싱어)
  • - 성훈 [SEONG HUN] (싱어)
  • - 스텔라장 [STELLA JANG] (싱어)
  • - 이루리 [LEE RURI] (작곡)
  • - 이윤지 [LEE YUNJI] (작곡)
  • - 전세진 [JEON SEJIN] (작곡)
  • - 정세린 [JUNG SERIN] (작곡)
  • - 주니엘 [JUNIEL] (싱어)
  • - 주인로 [JOO INRO] (작곡)