isan-OST-jeogjuyongmyeongsu-di-zou-long-ming-shui-PCSD00234-8805636062345 Mở rộng

이산 O.S.T. - 적주용명수(笛奏龍鳴水)

PCSD00234 / 8805636062345

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

290 931 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 290 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 290 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 435 ₫.

음반소개

18세기 후반 조선조 제22대 임금 정조 이산!
500년 왕조사에서 가장 파란 만장하고
가장 굴곡진 인생을 살았던 임금!
그 극적인 인생의 기다림과 좌절, 성고와 회한,
빛나는 업적과 안타까운 사랑을 드라마로 엮는다.

MBC 창사46주년 특별 기획 드라마
이산 O.S.T

‘허준’, ‘상도’, ‘위풍당당 그녀’, ‘대장금’, ‘서동요’ 등의 음악감독이자 작곡가로 한국적인 아름다움과 웅장함, 서정적이고도 클래시컬한 사운드를 선보여온 임세현의 1년여에 걸친 음악작업으로 ‘휘슬아티스트 송솔나무’, ‘기타리스트 함춘호’, ‘바이올리스트 심상원’, ‘피아니스트 최태완’ 등의 국내 정상급 아티스트들이 참여하였다.

송연의 테마곡 ”약속” 은 국민가수 장윤정이 불러 화제가 되었으며, 본 곡 삽입 방영분 직후 각종 포털사이트 검색어 순위 1위를 기록하며 시청자들의 뜨거운 관심을 받은 곡. 이산(정조)에 대한 애절하면서도 애틋한 사랑을 노래로 잘 표현하였다는 평가를 받았다.
드라마 ‘이산’의 텔럽 곡인 “항아”는 대장금의 ‘오나라’를 뛰어넘는 감동의 대곡. 오나라 어린이합창단과의 녹음으로 웅장하고도 아련한 감동을 느낄 수 있다.

“이산- 笛奏龍鳴水(적주용명수)”

‘허준’, ‘상도’, ‘위풍당당 그녀’, ‘대장금’, ‘12월의 열대야’, ‘서동요’ 의 음악감독이자 작곡가 임세현이 드라마 “이산”을 위해 작업한 총 17트랙의 앨범이 출시되었다.

한국적인 아름다움과 웅장함, 서정적이고도 클래시컬한 사운드를 선보여온 작곡가 임세현의 1년여에 걸친 음악작업으로 전곡 프로듀스 하였으며, ‘휘슬아티스트 송솔나무’, ‘기타리스트 함춘호’, ‘바이올리스트 심상원’, ‘피아니스트 최태완’ 등의 국내 정상급 아티스트들이 참여하였으며, 국내 최고의 믹싱 엔지니어인 임창덕이 믹스다운 하였다.

송연의 테마곡 ”약속” 은 국민가수 장윤정이 불러 화제가 되었으며, 본 곡 삽입 방영분 직후 각종 포털사이트 검색어 순위 1위를 기록하며 시청자들의 뜨거운 관심을 받은 곡. 이산(정조)에 대한 애절하면서도 애틋한 사랑을 노래로 잘 표현하였다는 평가를 받았다.

드라마 ‘이산’의 텔럽 곡인 “항아”는 대장금의 ‘오나라’를 뛰어넘는 감동의 대곡. 오나라어린이합창단과의 녹음으로 웅장하고도 아련한 감동을 느낄 수 있다.

“이산- 笛奏龍鳴水(적주용명수)” 앨범과 함께 잊을 수 없는 드라마 이산의 감동을 다시 한번 떠올려 보시기 바랍니다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.算 (산)00:01:05
02.武舞 (무무)00:01:54
03.약속 [Vocal - 장윤정]00:03:31
04.笛 (적)00:02:58
05.蝶 (접)00:02:59
06.Lamento00:04:48
07.소녀00:02:05
08.잔나비00:04:38
09.湊 (주)00:04:19
10.龍 (용)00:03:49
11.鳴 (명)00:02:56
12.물바람00:04:25
13.송연00:03:45
14.무덕00:04:21
15.약속 [Inst.]00:03:50
16.항아 [Ending Title]00:04:02
17.水 (수)00:00:37

참여 아티스트 정보

 • - 권형석 [KWON HYEONGSEOK] (연주(대금))
 • - 김성준 [KIM SUNGJOON] (연주(첼로))
 • - 송솔나무 [SONGSOLNAMOO] (연주(플륫),연주(휘슬))
 • - 심상원 [SHIM SANGWON] (연주(바이올린))
 • - 오나라어린이합창단 [OHNARA CHILDREN CHOIR] (합창단)
 • - 이지석 [LEE JISEOK] (연주(호른))
 • - 임세현 [LIM SEHYEON] (편곡,음악감독 (MUSIC DIRECTOR),작사,싱어,작곡)
 • - 장윤정 [JANG YOONJEONG] (싱어)
 • - 최태완 [CHOI TAEWAN] (연주(피아노))
 • - 케이 스트링즈 [K STRINGS]
 • - 함춘호 [HAM CHOONHO] (편곡,연주(어쿠스틱 기타))