beulleideu-soul-OST-seolag-3CD-S90955C-8803581199550 Mở rộng

블레이드 & 소울 O.S.T [서락] (3CD)

S90955C / 8803581199550

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

857 746 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 857 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 857 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 286 ₫.

음반소개

블레이드앤소울, 다섯 번째 공식 OST ‘서락’ 발매

엔씨소프트(대표 김택진)의 블레이드앤소울이 다섯 번째 공식 오리지널 사운드 트랙(OST) ‘서락 (SEO RAK)’을 발매했다.

신비로움을 간직한 거대한 대륙 서락
건원성도로부터 이어지는 새로운 대륙의 이야기들.
서락, 무법자의 섬, 곤륜절벽의 다채로운 색채와 풍경들이 The Sydney Scoring Orchestra의 섬세하고 아름다운 선율로 이 앨범에 모두 담겨있다.

엔씨소프트 사운드실 음악팀은 더 다양한 음악의 스펙트럼을 담기 위해 시드니 Trackdown Studios에서 오케스트라 녹음을 마쳤으며, 헐리우드 최고의 마스터링 엔지니어 패트리샤 설리반(Patricia Sullivan)이 참여해 마지막 완성도를 높였다.

특히, 이번 앨범은 서락의 음악을 담은 42곡 112분으로 구성된 두 장의 디스크와 함께 오프라인 CD 한정으로 전 대륙에 걸쳐 사용되어 온 83곡 74분의 특전 디스크를 포함하고 있다.
본 음반은 3장의 CD에 수록되어 3월31일 패키지로 출시되며, 디지털 음반으로도 동시 발매된다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.서락 The West End [박정환]00:03:00
02.낙원 Paradise [김창범]00:04:23
03.서락침공 The Invasion [박지환]00:02:25
04.검은 바람 숲 Black Wind Forest [박지환]00:05:08
05.패랑족 암굴 Dark Cave of the Wolf [박지환]00:02:31
06.제독함대 추락지 Iron Shadow Down [김치환]00:02:45
07.주법사 The Gatekeepers [김치환]00:02:50
08.묻혀진 도시 City in the Sand [박정환]00:02:48
09.몽환의 숲 A Forest of Dreams [김창범]00:03:58
10.명계 ~연옥마을~ The Nether World [김창범]00:02:13
11.뿌리초목지 Verdant Field [박정환]00:02:27
12.바람절벽 Wings and Stones [김창범]00:03:30
13.치유 Soothe [박정환]00:03:21
14.새로운 아침 A New Morning [박정환]00:02:31
15.갈고리 협곡 Hook Canyon [박지환]00:01:58
16.서리갈 Pack Leader [박지환]00:02:00
17.무법자의 섬 Outlaw Island [김치환]00:03:35
18.연화린 Yeoharan [Tom Salta]00:02:38
DISK(CD) 2.
01.서락 The West End [박정환]00:03:00
02.낙원 Paradise [김창범]00:04:23
03.서락침공 The Invasion [박지환]00:02:25
04.검은 바람 숲 Black Wind Forest [박지환]00:05:08
05.패랑족 암굴 Dark Cave of the Wolf [박지환]00:02:31
06.제독함대 추락지 Iron Shadow Down [김치환]00:02:45
07.주법사 The Gatekeepers [김치환]00:02:50
08.묻혀진 도시 City in the Sand [박정환]00:02:48
09.몽환의 숲 A Forest of Dreams [김창범]00:03:58
10.명계 ~연옥마을~ The Nether World [김창범]00:02:13
11.뿌리초목지 Verdant Field [박정환]00:02:27
12.바람절벽 Wings and Stones [김창범]00:03:30
13.치유 Soothe [박정환]00:03:21
14.새로운 아침 A New Morning [박정환]00:02:31
15.갈고리 협곡 Hook Canyon [박지환]00:01:58
16.서리갈 Pack Leader [박지환]00:02:00
17.무법자의 섬 Outlaw Island [김치환]00:03:35
18.연화린 Yeoharan [Tom Salta]00:02:38
DISK(CD) 3.
01.MFX - Quest Accept MFX - Quest Accept [김창범]
02.마을회관 Type A Village Hall Type A [Lin-G]
03.의원집 Healing House [김창범]
04.객잔 Yehara's Mirage [김창범]
05.잡화상인 General Store [이준엽]
06.성군당 The Earthseers [김치환]
07.도기방 The Merry Potters [Lin-G]
08.마을회관 Type B Village Hall Type B [Lin-G]
09.MFX - Quest Update MFX - Quest Update [김치환]
10.야영지 ~부랑자~ Tent ~Vagrant~ [김치환]
11.야영지 ~사냥꾼~ Tent ~Hunter~ [김치환]
12.야영지 ~전장 Type A~ Tent ~Battle Field Type A~ [김치환]
13.야영지 ~난민~ Tent ~Refugee~ [이준엽]
14.야영지 ~호기심~ Tent ~Curiosity~ [김창범]
15.야영지 ~관문초소~ Tent ~Guard Post~ [김창범]
16.야영지 ~자경단~ Tent ~Bamboo Guard~ [김창범]
17.야영지 ~전장 Type C~ Tent ~Battle Field Type B~ [Lin-G]
18.MFX - Quest Failed MFX - Quest Failed [김창범]
19.염화대성의 포효 Roar of Blaze Monkey King [임효범]
20.무신의 날개 Wings of Martial God [임효범]
21.탁기 Tainted Chi [임효범]
22.대자연 Grand Nature [임효범]
23.언덕위의 태양 Sunset [이준엽]
24.보이지 않는 위협 Phantom Threat [이준엽]