ai-kaen-seupikeu-OST-idongjun-WMED0746-8809516262634 Mở rộng

아이 캔 스피크 O.S.T - 이동준

WMED0746 / 8809516262634

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

2017년 09월 21일 개봉하여 2017년 10월 10일 기준 누적관객수 300만명을 돌파하며 장기흥행을 이어가고 있는 나문희, 이제훈 주연의 영화 ‘아이 캔 스피크’ (감독 김현석)의 OST가 발매된다.

‘아이 캔 스피크’는 구청에 올린 민원만 8,000건에 달하는 블랙리스트 1호 도깨비 할머니 나옥분(나문희)과 9급 공무원 민재(이제훈)가 영어로 엮이면서 옥분의 상처가 드러나는 과정을 그린 가슴 아픈 역사를 대하는 진정성 있는 자세와 유머를 담은 영화로 관객과 평단들의 뜨거운 호평을 받고 있다.

‘7번방의 선물’, ‘태극기 휘날리며‘, ‘쉬리’ 등등 다수의 영화 OST를 작업한 음악감독 이동준의 섬세한 곡들로 청자들의 귀를 사로잡고, 가수 ‘은희’의 곡인 ‘꽂반지끼고’를 리메이크하여 주연배우인 ‘나문희’의 진정성있는 가창으로 영화의 감동을 OST를 통해 다시 한번 전한다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.도깨비 할머니 (Mysterious Woman)00:00:39
02.옥분파일 (Ok Bun's File)00:03:09
03.선생님이 되어주세요 (Be My Teacher)00:01:45
04.백과사전 (Encyclopedia)00:01:14
05.좌절 (Frustrate)00:00:31
06.추격자 (The Chaser)00:01:12
07.마음을 열다 (The Mind Is Moving)00:02:28
08.알까기 (English Lesson)00:02:18
09.슬픈이야기 (Sad Story)00:01:33
10.생선전 (Fish Jeon)00:00:25
11.내 동생 (About My Brother)00:01:23
12.잊을 수 없는 (Unforgettable)00:01:17
13.미하원 일본군 위안부 결의안 (HR121)00:00:55
14.약속 (The Promise)00:02:35
15.아픔과 위로 (Pain And Console)00:01:11
16.웃으세요 (Smile, Please)00:01:15
17.그녀를 도와주세요 (Please Help Her)00:01:02
18.정의를 원한다 (We Want Justice)00:00:58
19.증언하시겠습니까 (Will You Testimony)00:00:51
20.하우 아 유 (How Are You)00:02:27
21.우리가 증거다 (We Are Evidence)00:01:47
22.아이 앰 쏘리 (I Am Sorry)00:04:22
23.나의 누나 (My Sister)00:01:24
24.아이 캔 스피크 (I Can Speak)00:02:46
25.꽃반지끼고 (Flower Ring)00:03:53

참여 아티스트 정보

  • - 이동준 [LEE DONGJUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))