myujikeol-lebeka-OST-lipaekiji-4CD-DU42182-8808678153293 Mở rộng

뮤지컬 레베카 O.S.T 리패키지 (4CD)

DU42182 / 8808678153293

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

1 118 581 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1118 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1118 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 677 ₫.

음반소개

4주년 맞은 '레베카'
완벽을 넘어선 최고의 무대를
단 하나의 앨범에 담다!
[뮤지컬 레베카 O.S.T. 리패키지]


2013년 실황 녹음(3CD)과 2014년, 2016년, 2017년의 대표적인 넘버 ‘하루 또 하루’, ‘신이여’, ‘레베카(긴 버전)’, ‘영원한 생명’ 등이 포함된 Special CD가 포함된 뮤지컬 레베카 O.S.T. 리패키지 앨범이 오는 9월 25일(월) 발매한다.

2013년 기존 실황앨범과 함께 2014~2017년 막심 드 윈터 역의 엄기준, 민영기, 정성화, 댄버스 부인 역의 리사, 차지연, 김선영, 나 (I) 역할의 오소연, 루나의 넘버들이 이번 리패키지 앨범에 함께 담겼다. 더불어 당시 배우들의 사진들도 추가되면서 음악적으로도 시각적으로도 더욱 풍성한 볼거리를 제공하게 했다.

뮤지컬 '레베카'는 '엘리자벳', '모차르트!' 등으로 세계적인 뮤지컬 거장 반열에 오른 미하엘 쿤체(Michael Kunze)와 실베스터 르베이(Sylvester Levay)의 작품으로 영국의 대표적 여류작가 대프니 듀 모리에(Daphne Du Maurier)의 1938년 작 소설 <레베카>와 스릴러영화의 거장 알프레드 히치콕(Alfred Hitchcock)의 1940년 영화 <레베카>에서 모티브를 얻어 제작한 뮤지컬이다.

상품이미지

myujikeol-lebeka-OST-lipaekiji-4CD-DU42182-8808678153293

수록곡

DISK(CD) 1.
01.프롤로그 - 어젯밤 꿈 속 맨덜리 (Prolog - Ich hab getr?umt von Manderley)
02.놀라운 평범함 (Zauberhaft nat?rlich)
03.행복을 병 속에 담는 법 (Zeit in einer Flasche)
04.새 안주인 미세스 드 윈터 (Die neue Mrs. de Winter)
05.영원한 생명 (Sie ergibt sich nicht)
06.하루 또 하루 (Hilf mir durch die Nacht)
07.하루 또 하루 (Hilf mir durch die Nacht)
08.절망에 지친 몸부림 (Was ist nur los mit ihm?)
09.레베카1 (Rebecca I)
10.신이여 (Gott, warum?)
11.별빛 같은 한 사람 (Ehrlichkeit und Vertrauen)
12.맨덜리 가장무도회 (Der Ball von Manderley)
13.I'm An American Woman (I'm An American Woman)
14.레베카 (긴 버전) (Rebecca (lange Fassung))
15.건지는 놈이 임자 (Strandgut)
16.칼날 같은 그 미소 (Kein L?cheln war je so kalt)
17.여자들만의 힘 (Die St?rke einer Frau)
18.미세스 드윈터는 나야 (Mrs. de Winter bin ich!)
19.한 손이 다른 손을 (Eine Hand w?scht die andere Hand)
20.불타는 맨덜리 (Manderley in Flammen / Nein, weiss Gott!)
21.에필로그 - 어젯밤 꿈 속 맨덜리 (Epilog - Ich hab getr?umt von Manderley)
DISK(CD) 2.
01.프롤로그 - 어젯밤 꿈 속 맨덜리 (Prolog - Ich hab getr?umt von Manderley)
02.놀라운 평범함 (Zauberhaft nat?rlich)
03.행복을 병 속에 담는 법 (Zeit in einer Flasche)
04.새 안주인 미세스 드 윈터 (Die neue Mrs. de Winter)
05.영원한 생명 (Sie ergibt sich nicht)
06.하루 또 하루 (Hilf mir durch die Nacht)
07.절망에 지친 몸부림 (Was ist nur los mit ihm?)
08.레베카1 (Rebecca I)
09.신이여 (Gott, warum?)
10.별빛 같은 한 사람 (Ehrlichkeit und Vertrauen)
11.맨덜리 가장무도회 (Der Ball von Manderley)
12.I'm An American Woman (I'm An American Woman)
13.레베카 (긴 버전) (Rebecca (lange Fassung))
14.건지는 놈이 임자 (Strandgut)
15.칼날 같은 그 미소 (Kein L?cheln war je so kalt)
16.여자들만의 힘 (Die St?rke einer Frau)
17.미세스 드윈터는 나야 (Mrs. de Winter bin ich!)
18.한 손이 다른 손을 (Eine Hand w?scht die andere Hand)
19.불타는 맨덜리 (Manderley in Flammen / Nein, weiss Gott!)
20.에필로그 - 어젯밤 꿈 속 맨덜리 (Epilog - Ich hab getr?umt von Manderley)
DISK(CD) 3.
01.프롤로그 - 어젯밤 꿈 속 맨덜리 (Prolog - Ich hab getr?umt von Manderley)
02.놀라운 평범함 (Zauberhaft nat?rlich)
03.행복을 병 속에 담는 법 (Zeit in einer Flasche)
04.새 안주인 미세스 드 윈터 (Die neue Mrs. de Winter)
05.영원한 생명 (Sie ergibt sich nicht)
06.하루 또 하루 (Hilf mir durch die Nacht)
07.절망에 지친 몸부림 (Was ist nur los mit ihm?)
08.레베카1 (Rebecca I)
09.신이여 (Gott, warum?)
10.별빛 같은 한 사람 (Ehrlichkeit und Vertrauen)
11.맨덜리 가장무도회 (Der Ball von Manderley)
12.I'm An American Woman (I'm An American Woman)
13.레베카 (긴 버전) (Rebecca (lange Fassung))
14.건지는 놈이 임자 (Strandgut)
15.칼날 같은 그 미소 (Kein L?cheln war je so kalt)
16.여자들만의 힘 (Die St?rke einer Frau)
17.미세스 드윈터는 나야 (Mrs. de Winter bin ich!)
18.한 손이 다른 손을 (Eine Hand w?scht die andere Hand)
19.불타는 맨덜리 (Manderley in Flammen / Nein, weiss Gott!)