agassi-OST-sughui-VER-CMDC10886-8809484116960 Mở rộng

아가씨 O.S.T (숙희 VER.)

CMDC10886 / 8809484116960

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

<아가씨>의 OST는 <공동경비구역 JSA><올드보이><친절한 금자씨><박쥐> 등 박찬욱 감독의 탁월한 영화 세계의 음악을 책임졌던 조영욱 음악감독이 참여했다.

제69회 칸 국제영화제의 입장곡이자 영화의 엔딩곡으로도 쓰이며 화제를 모았던 '임이 오는 소리'를 포함, 타이틀 곡인 '후지산 아래서 온 저 나무' 등 영화 속 인물들의 빛나는 순간에 사용된 38곡이 수록돼있다. 영화의 명대사로 꼽히는 '내 인생을 망치러 온 나의 구원자', '아가씨는 하녀의 인형' 등 영화 본편 내 대사 부분도 함께 담겼다.

"네 인물의 충돌에서 형성되는 서스펜스를 유지하되, 아가씨와 하녀의 멜로가 바래지 않도록 두 큰 흐름 사이의 균형을 맞추는데 초점을 맞췄다" -조영욱 음악감독

상품이미지

agassi-OST-sughui-VER-CMDC10886-8809484116960

수록곡

DISK(CD) 1.
01.후지산 아래서 온 저 나무00:02:28
02.오래된 흉터와 신선한 분홍색 상처00:01:16
03.공작부인 쥬리에토00:01:43
04.내 이름은 남숙희00:01:12
05.영국 건축가가 설계한 양관00:01:27
06.이 냄새였구나 대사00:00:41
07.아가씨는 제 아기씨00:01:12
08.매일 밤 자기 전에 다시 생각나는 액수00:01:23
09.매초롬한 미인00:01:57
10.탁월하게 아름다운 것00:01:20
11.밧줄과 콧수염00:01:01
12.여기 오는 게 아니었는데00:01:30
13.무지의 경계선00:00:37
14.가짜한테 맘을 뺏기다니00:01:19
15.아가씨는 하녀의 인형 대사00:00:35
16.그 안에 든 달콤한 것00:01:04
17.좋기만 한 걸요00:03:08
18.결혼식00:04:59
19.아가씨 놀이 할까?00:01:02
20.여기서 일주일… 마침내!00:01:03
21.태어나지 않았으면 좋았을 텐데00:01:07
22.우리 히데코 아가씨로 말씀드릴 것 같으면00:01:30
23.그때 난 조금 미쳐 있어서00:01:27
24.얘 왜 이럴까00:01:54
25.넌 절대로 달아날 생각 마라00:02:53
26.까막눈00:01:13
27.타고나셨나 봐요00:03:22
28.세기말의 노래00:00:47
29.일만 설움 푸른 궁창 아래00:00:57
30.내 인생을 망치러 온 나의 구원자 대사00:00:53
31.나의 타마코, 나의 숙희00:03:33
32.불이야!00:01:15
33.흰 담배 세 개피00:01:24
34.극상의 쾌락00:02:28
35.아꼈던 책 다섯 권00:02:16
36.작은 은공 네 개 대사00:02:19
37.방울의 바다00:02:23
38.임이 오는 소리00:04:09

참여 아티스트 정보

  • - 조영욱 [JO YEONGUK] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))