namhansanseong-OST-MUSIC-BY-RYUICHI-SAKAMOTO-CMDC11161-8809534467967 Mở rộng

남한산성 O.S.T - MUSIC BY RYUICHI SAKAMOTO

CMDC11161 / 8809534467967

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

남한산성 OST
Music by Ryuichi Sakamoto


동양인 최초 골든 글로브, 아카데미 작곡상 수상에 빛나는 음악계의 거장, 류이치 사카모토!
<마지막 황제> <레버넌트>의 강렬한 음악에 이어 <남한산성> OST 제작 참여!
섬세하고도 진한 울림을 주는 선율로 몰입감을 배가시킨다!


상품이미지

namhansanseong-OST-MUSIC-BY-RYUICHI-SAKAMOTO-CMDC11161-8809534467967

수록곡

DISK(CD) 1.
01.출성 - String ver.
02.빈 옥좌
03.남한산성
04.말의 전쟁
05.적장 용골대
06.결사항전
07.매복
08.날쇠의 조총
09.가마니와 말고기
10.북문전투
11.격서가 성을 나가다
12.칸의 문서
13.만고의 역적
14.빙벽의 날쇠
15.마지막 전투
16.칠복의 죽음
17.상헌과 나루
18.출성
19.삼배구고두례
20.만고의 역적 - Piano ver.
21.출성 - Spinet ver.
22.만고의역적 - String ver.

참여 아티스트 정보

  • - 사카모토 류이치 [RYUICHI SAKAMOTO] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))