neol-gidalimyeo-OST-DK0889-8808678308907 Mở rộng

널 기다리며 O.S.T

DK0889 / 8808678308907

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

2016년 가장 강렬한 추적 스릴러 영화 <널 기다리며> OST 발매
싱어송라이터 안녕하신가영 참여
대한민국 대표 영화음악 작곡가 그룹 무비클로저 참여


충무로를 대표하는 20대 최고의 배우 심은경이 최초로 ‘스릴러’에 도전한 영화 <널 기다리며>의 OST가 공개된다. 3월 10일 영화 개봉일에 맞춰 공개되는 영화 <널 기다리며>의 OST는 좋아서 하는 밴드 출신의 싱어송라이터 안녕하신가영이 가창자로 참여한 엔딩타이틀 ‘그 기억 속에... 나를 불러본다’와 스코어를 포함 23트랙이 담겨있다. 안녕하신가영이 가창한 ‘그 기억 속에... 나를 불러본다’는 작곡가 이주원의 곡으로 안녕하신가영의 따뜻한 목소리가 소소하지만, 진심이 담긴 안부처럼 깊은 울림을 전해준다.

또한, 영화 <써니>, <킹콩을 들다>, <맨발의 꿈>, 드라마 <시그널>, <미생>, <해를 품은 달> 등 참여하는 작품마다 극의 완성도를 배가시키는 작가주의 음악으로 대한민국을 OST 계에 새로운 방향을 제시하고 있는 영화음악 작곡가 그룹 무비클로저의 젊은 작곡가 주인로, 전세진, 구본춘, 김현도가 참여한 영화 <널 기다리며> OST는 영화의 긴장감을 한층 배가시키는 스코어의 진가를 다시 한번 확인시켜주고 있다.

영화 <써니>, <광해, 왕이 된 남자>, <수상한 그녀> 등 출연하는 작품마다 연이어 대흥행을 거두며 신뢰할 만한 존재감을 보여준 흥행배우 심은경의 2년 만에 스크린 컴백 작품인 영화 <널 기다리며>는 심은경뿐 아니라, 충무로의 대체 불가 연기파 배우로 손꼽히는 윤제문, 김성오가 함께하여 스크린을 압도하는 강렬한 캐릭터들의 탄생을 예고하고 있다.

당신이 우리 아빠 죽였지?
15년 전, 내 눈 앞에서 아빠를 죽인 범인이 드디어 세상 밖으로 나왔다.
15년을 기다린 이유는 단 하나!
아빠를 죽인 범인을 쫓는 소녀 ‘희주’ 앞에 유사 패턴의 연쇄살인사건이 발생하고
15년을 기다린 희주의 계획은 전혀 예측하지 못한 새로운 국면을 맞이하게 되는데…

15년의 기다림, 7일간의 추적
그 놈을 잡기 위한 강렬한 추적이 시작된다!

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그 기억 속에... 나를 불러본다
02.살인의 경고
03.살인마
04.복수의 시작
05.소녀의 외출
06.도대체 누구지
07.당신이 우리 아빠 죽였지
08.두 악마
09.사건의 진실
10.희주의 소망
11.추리와 추측
12.기다림
13.수배
14.15년의 기다림
15.비극은 긴 시간이야
16.우월한 살인
17.살인마의 포위
18.기범의 추리
19.죽음의 서막
20.15년의 끝
21.죽음의 시간
22.마지막 숙제
23.남겨진 기다림

참여 아티스트 정보

  • - 무비클로저 [MOVIE CLOSER] (작곡)