chaempeu-OST-jaebalmae-WMED0330-8809447083605 Mở rộng

챔프 O.S.T (재발매)

WMED0330 / 8809447083605

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

시력을 잃어가는 기수와 절름발이 경주마
불가능을 뛰어넘는 기적의 감동실화 <챔프>!


기적의 감동실화<챔프>의 음악은 한국전통음악을 바탕으로 한 <은행나무침대>로
96년 청룡영화상 음악상을 수상, <초록물고기>로 97년 대종상 음악상을 수상하는 등
굵직한 한국영화의 음악을 책임졌던 이동준 음악감독이 담당했다.

<챔프>에서 때로는 박진감 넘치는, 때로는 따뜻한 선율로 영화의 감동과 재미를 배가시켜준 음악들을
이번 O.S.T 음반에서 다시금 만나볼 수 있다.
<챔프> O.S.T의 타이틀곡 ‘행복’은 유튜브 누적 조회수 1억건을 돌파하며
전세계 네티즌을 사로잡은 한국계 싱어송라이터 David Choi 가 작곡, <챔프>의 감독인 이환경 감독이
직접 작사를 맡고, 영화 음악을 담당한 이동준 음악감독이 참여했다.
또한 <복면달호>, <과속스캔들>, <헬로우 고스트>까지 출연했던 작품의 O.S.T에 직접 참여해
영화에서부터 O.S.T까지 흥행을 기록했던 차태현이 직접 불러 영화의 감동을 더한다.
차태현의 목소리를 통해 시력을 잃어가는 기수이지만 운명을 함께한 절름발이 경주마 우박이와 함께
꿈의 레이스에 도전하며 꿈을 성취하는 ‘승호’의 의지와 희망을 경험하는
‘행복’을 함께 누릴 수 있을 것이다.
또한 어쿠스틱 사운드를 기반으로 따스한 일상의 아름다움을 들려주고 있는
여성 싱어송라이터 클라라 씨(Clara C)가 ‘Loveprint’라는 곡으로 O.S.T를 한층 포근하게 감싸준다.
영화 <챔프>는 한때 최고의 기수였지만 교통사고로 아내를 잃고
자신도 시신경을 다친 채 어린 딸(김수정)과 남겨진 ‘승호’(차태현)와 최고의 자질을 타고났지만
사고로 새끼를 잃고 다리를 다쳐 더 이상 사람을 태우지 않는 경주마 ‘우박이’의 이야기다.
운명처럼 같은 아픔을 가진 이들이 꿈을 포기할 수 없기에 다시 한번 최고의 레이스에 도전한다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.행복 [차태현]00:03:24
02.Broken [이동준]00:01:19
03.Taming [이동준]00:00:58
04.Memories [이동준]00:02:31
05.Woobak [이동준]00:01:03
06.The Sea [이동준]00:02:37
07.Ride For Tomorrow [이동준]00:03:20
08.First Racing [이동준]00:02:51
09.Blinding [이동준]00:01:54
10.Promise [이동준]00:02:16
11.Trust Me [이신형]00:01:35
12.Let’S Go [이동준]00:02:11
13.Can’T You See [이동준]00:01:23
14.Crying [이동준]00:02:38
15.Last Racing [이동준]00:03:15
16.A Time Of Crisis [이동준]00:03:23
17.Perfect Racing [이동준]00:03:38
18.The Champ [이동준]00:03:36
19.Hope [이동준]00:02:53
20.Loveprint [Clara C]00:03:20
21.행복(Inst)00:03:24

참여 아티스트 정보

  • - 이동준 [LEE DONGJUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 차태현 [CHA TAEHYEON] (싱어)
  • - 클라라 씨 [CLARA C] (싱어)