imtaegyeong-ogjuhyeon-THE-LAST-KISS-OST-myujikeol-hwangtaeja-ludolpeu-OST-jung-hailaiteu-WMCD0224-8809373222574 Mở rộng

임태경, 옥주현 - THE LAST KISS O.S.T (뮤지컬 황태자 루돌프 O.S.T 중 하이라이트)

WMCD0224 / 8809373222574

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

559 291 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 559 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 559 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 839 ₫.

음반소개


대한민국 최고의 뮤지컬 배우 임태경-옥주현 듀엣 앨범 ‘The Last Kiss’ 발매!
슬프지만 아름다운 러브스토리, 뮤지컬 ‘황태자 루돌프’의 감동을 생생하게 재현


대한민국 최고의 뮤지컬 배우 임태경과 옥주현이 오는 18일 듀엣 앨범 ‘The Last Kiss(더 라스트 키스)’를 공식발매한다. 지난 해 연말, 가슴 아픈 러브스토리와 아름다운 음악으로 많은 사랑을 받았던 뮤지컬 ‘황태자 루돌프’에서 각각 비운의 황태자 루돌프 역과 그의 사랑스러운 연인 마리 베체라 역을 맡아 열연했던 임태경과 옥주현이 프랭크 와일드혼의 아름다운 음악에 반해 스페셜 듀엣 앨범을 기획하게 된 것.올해 초 새로운 소속사인 떼아뜨로에 둥지를 튼 두 사람은 지난 4월 일본 도쿄에서 열린 ‘K-Musical Stars Concert 2013’의 무대에서도 뮤지컬 ‘황태자 루돌프’의 듀엣곡 ‘알 수 없는 그곳으로’와 ‘몬테크리스토’의 듀엣곡 ‘언제나 그대 곁에’를 환상의 호흡으로 소화해 뜨거운 호응을 받은 바 있다.

‘The Last Kiss’는 약 70여 페이지에 달하는 두 사람의 사진집과 ‘황태자 루돌프’의 하이라이트 넘버 10곡이 수록되었다. 임태경과 옥주현은 개인 앨범이 아닌 듀엣 앨범을 최초로 발매하는 만큼 더욱 완성도 높은 음악을 선보이기 위해 장장 7개월 간에 거쳐 작업을 해왔다. 음반 작업에 공을 들인 것은 물론 CD와 함께 구성된 화보집에는 무대에서 보여줄 수 없는 색다른 모습을 보여주기 위해 그 동안 공개된 적이 없었던 두 배우의 스튜디오 컨셉컷, 백스테이지 등 다양한 사진들을 담았다.뮤지컬 ‘황태자 루돌프’에서 최고의 호흡을 보여주며, 관객들의 마음을 울렸던 두 사람의 노래를 다시 만날 수 있는 ‘The Last Kiss’는 오는 7월 16일부터 임태경이 출연하는 뮤지컬 ‘몬테크리스토’의 공연장인 충무아트홀 대극장에서 구매 가능하며, 공식 발매일인 7월 18일 이후에는 온라인과 오프라인 음반 판매 매장에서도 구입할 수 있다. 또한, 오픈 예정인 임태경의 공식 홈페이지에서도 구매 가능하다.임태경은 현재 뮤지컬 ‘몬테크리스토’에서 순수하고 희망에 찬 젊은 선원 에드몬드 단테스부터 자신의 인생을 망쳐버린 이들에게 잔인하고 냉정한 복수를 하는 몬테크리스토 백작까지 다양한 연기 스펙트럼을 선보이고 있으며, 옥주현은 2012년 최고의 뮤지컬로 평가 받는 뮤지컬 ‘엘리자벳’의 앙코르 공연을 위해 한창 연습 중에 있다.


수록곡

DISK(CD) 1.
01.Prologue (프롤로그) - 원제 Overture00:03:02
02.Mary's Theme (마리의 테마)00:01:43
03.Something More (알 수 없는 그곳으로)00:04:15
04.How Will I Know? (알 수 없는 길)00:03:17
05.The Moment I Saw You (처음 만난 날처럼)00:02:44
06.Only Love (사랑이야)00:04:32
07.An Ordinary Man (평범한 남자)00:04:11
08.The Measure of A Man (날 시험할 순간)00:02:33
09.The Steps of Tomorrow (내일로 가는 계단)00:02:44
10.I Was Born To Love You+Only Love(Reprise)[너 하나만+사랑이야(Reprise)]00:07:38

참여 아티스트 정보

  • - 옥주현 [OAK JOOHYUN] (싱어)
  • - 임태경 [IM TAEKYUNG] (싱어)