ladio-lomaenseu-OST-KBS-2TV-wolhwaminisilijeu-L200001553-8804775089848 Mở rộng

라디오 로맨스 O.S.T - KBS 2TV 월화미니시리즈

L200001553 / 8804775089848

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

KBS 2TV 월화미니시리즈 [라디오로맨스] OST 정규앨범 발매
시청자들의 사랑을 받아온 가창곡 6곡과 연주곡(BGM) 12곡으로 총 18곡의 음원 공개!!


각자 나름의 인생 이야기를 가지고 살아가는 이 세상에 라디오 방송국이라는 아날로그적인 매체 안에서 펼쳐지는 사랑, 일, 로맨스 등 다양히 펼쳐지는 인간관계를 신선하고 재미있는 이야기로 풀어가고 있는 화제의 드라마 KBS 2TV월화미니시리즈 “라디오 로맨스” 의 가창곡과 연주곡(BGM)을 모두 담은 정규앨범이 발매된다.
OST 정규앨범에는 극 중 주요 장면에 삽입되어 시청자들의 관심과 사랑을 받은 6곡의 가창곡과 12곡의 연주곡까지 총 18트랙이 담겨있다.

“라디오 로맨스 OST” 트랙은 거의 매회 삽입되어 경쾌한 분위기를 이끌어온 글로벌 아이돌 프로젝트그룹 “NCT U”의 태일,도영이 부른 메인 타이틀곡 “Radio Romance”와 극의 아날로그적 감성을 잘 표현해준 리메이크 3곡 “가리워진 길 ? 낙준(버나드박)”, “지난 날 - 미교, “또 하나의 슬픔 - 그_냥” 과 최고의 감성보이스 SG워너비 “이석훈” 의 “Story”, 뮤지컬과 다양한 장르의 OST참여를 통해 청아하고 감성적인 목소리를 선보여온 걸그룹 “구구단”의 메인보컬 “해빈”이 부른 “길에서”를 비롯한 가창곡 6곡과 드라마 영상과 환상적인 조합을 이뤄 드라마의 몰입도를 더욱 배가 시켜 준 연주곡(BGM) 12곡으로 구성되어 있다.

본 앨범 “라디오로맨스 OST”는 제작사인 (주)크리허브의 총괄프로듀서를 맡고 있는 박근철 프로듀서와 “추노”, “스타일”, “메리는 외박중” 등 수많은 작품에서 최고의 음악만을 만들어온 최철호 음악감독이 프로듀싱하여 드라마 음악에 관심있는 전세계 리스너들의 소장가치를 높여줄 것이 기대된다.
.
“라디오 로맨스 OST” 음반은 3월20일부터 예약판매를 진행하며, 3월 28일(수요일) 부터 전국 오프라인 음반 매장 및 온라인 사이트를 통해 정식 발매된다.

상품이미지

ladio-lomaenseu-OST-KBS-2TV-wolhwaminisilijeu-L200001553-8804775089848

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Radio Romance (Sung by 태일, 도영) [NCT U]
02.가리워진 길 [낙준(버나드 박)]
03.지난 날 [미교]
04.또 하나의 슬픔 [그_냥]
05.Story [이석훈]
06.길에서 [해빈(구구단)]
07.Your Radio
08.Bang Bang
09.Shake it, Shake it!
10.Ssdam Ssdam
11.STARLIGHT
12.Our Shining Days
13.HAPPINESS
14.Cycling
15.Lovely String
16.My Home
17.Someone
18.START UP

참여 아티스트 정보

  • - 그_냥 [J_UST] (싱어)
  • - 낙준 [NAKJOON] (싱어)
  • - 도영 [DOYOUNG] (싱어)
  • - 미교 [MIGYO] (싱어)
  • - 박근철 [PARK GEUNCHEOL] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 이석훈 [LEE SEOKHOON] (싱어)
  • - 최철호 [CHOE CHEOLHO] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 태일 [TAEIL] (싱어)
  • - 해빈 [HAEBIN] (싱어)