yeonghwa-i-joh-eun-eum-ag-eul-mannass-eulttae-hangug-in-i-joh-ahaneun-yeonghwa-eum-ag-mo-eumjib-3CD-NATCD0459-8809291273238 Mở rộng

영화, 이 좋은 음악을 만났을때... : 한국인이 좋아하는 영화음악 모음집 (3CD)

NATCD0459 / 8809291273238

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

260 835 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 260 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 260 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 390 ₫.

음반소개

영화, 이 좋은 음악을 만났을때…
영화음악은 이제 영화의 배경에 크게 자리 잡을 만큼 영화와 밀접한 관계를 갖고 있다.
음악만 들어도 "이 음악은 어떤 영화에 나왔었지! "하고 영화를 상상 할 수 있을 정도로 음악은 영화속에 지대한 영향을 갖고 있다. 이토록 실로 표현할 수 없을 만큼 영화음악은 영화속에 매우 중요하게 자리 잡고 있다. 여기에 음악의 아름다움과 영화의 감동에 빠져들었던 추억을 상쾌한 아침에 다시 만나 볼 수 있도록 한국인이 사랑해왔던 영화음악을 아름다운 현과 피아노의 선율로 당신의 마음으로 스며든다.
Love Theme 은 어린 시절의 토토의 열정을 더 이상 음악으로 설명 할 수 없을 정도로 어린 시절의 감정을 억누르지 못한다. 인생의 회전목마 \를 듣게 되면 하울과 소피의 모습에 진정한 사랑을 느꼈던 장면이 떠올라 다시 한 번 나의 눈망울을 촉촉하게 만들고야 말았다.

영화를 볼 때 에는 너무 웃어서 입이 아른거릴 정도로 영화는 우리 삶에서 나를 웃고 울리는 즐거운 벗입니다.
현으로 그리는 시네마 파라다이스 는 한국인이 좋아하는 영화음악 모음집으로써 우리에게 너무나 익숙한 곡들로 채워져 있답니다.
특히 현악4중주의 아름다운 울림으로 그 감동이 더욱더 가슴깊이 다가오며 오랫동안 여운으로 남아귓가에 맴돕니다.
인생의 여운을 그리는데 도움을 얻고자 한다면 지금 현으로 그리는 시네마 파라다이스 속으로 빠져 들어보세요.
분명 당신은 아이처럼 웃을수 있답니다.

수록곡

DISK(CD) 1. 현으로 그리는 시네마 파라디이스 1
01.인생의 회전목마 - 하울의 움직이는 성 中
02.돌이킬수 없는 걸음 - 장화 홍련 O.S.T
03.The Whole nine Yards - Ryo Yoshimata (냉정과 열정사이 中)
04.Nella Fantasia - enrio moriccone 미션 O.S.T, 남자의 자격 합창곡
05.Je Te Veux - eric sati 노다메칸타빌레 O.S.T
06.또다시 - 영화 센과 치히로의 행방불명 中
07.All I ask of you 오페라의 유령 O.S.T
08.Flying petals 봄의왈츠O.S.T
09.Liber tango - Piazzolla 베토벤 바이러스 O.S.T, 해피투게더 O.S.T
10.Moment Musical number Three - Franz Schubert
11.Last Carnival - Acastic cafe
12.冷靜と情熱のあいだ 냉정과열정사이 O.S.T
13.Poruna Capeza - carlos Gardel
14.Green Sleeves 그린슬리브스 비밀의 화원 O.S.T
15.Adagio - 알비노니 베토벤 바이러스 O.S.T
DISK(CD) 2. 현으로 그리는 시네마 파라디이스 2
01.Over the rainbow - 오즈의 마법사 O.S.T
02.Amazing Grace - Bach 하늘의 소리 O.S.T
03.Salut d' Amour - E.Elgar 사랑의 인사 미술관옆 동물원 O.S.T
04.Cantabile - G Tartiri
05.Folkdance
06.Air on the G String - J.S Bach G선상의 아리아 동감 O.S.T
07.Merry Christma Mr. Lawrence - Sayamoto
08.Mappari Tutt Amor - F.V.Flotow 꿈과 같이 마르타 O.S.T
09.Minuet in G - Beethoven 미뉴에트 접속 O.S.T
10.Habanera - Bizet 하바네라 카르멘 O.S.T
11.Serenade - F.Schubert 세레나데 여름향기 O.S.T
12.Pachelbel's Canon - Johann Pachelbel 파헬벨 캐논 엽기적인 그녀.클레식 O.S.T
13.Meditation De Tais - Massenet 타이스 명상곡 동이 O.S.T
14.Largo - Handel 라르고 편지 O.S.T
15.Ave Maria - Schubert
DISK(CD) 3. 아침에 듣는 영화음악 PIANO
01.Love Theme - 시네마천국 O.S.T 中 - Morricone Ennio
02.Return - 러브 어페어 O.S.T 中 - Morricone Ennio
03.Try To Remember - 유리의 성 O.S.T 中 - Tom Jones
04.Cinema Paradiso - 시네마천국 O.S.T 中 - Morricone Ennio
05.A Love Idea - 브룩클린으로 가는 비상구 O.S.T 中 - Knopfler Mark
06.Childhood And Mangood - 시네마천국 O.S.T 中 - Morricone Ennio
07.Love Affair (piano solo) - 러브 어페어 O.S.T 中 - Morricone Ennio
08.My Heart Will Go On - 타이타닉 O.S.T 中 - Horner James
09.She - 노팅힐 O.S.T 中 - Aznavour Charles
10.Tears In Heaven - 러쉬 O.S.T 中 - Eric Clapton
11.Way Back Into Love - 그 여자 작사 그 남자 작곡 O.S.T 中 - Adam Schleinger
12.A Winter Story - 러브레터 O.S.T 中 - Remedios
13.A Lover's Concerto - 접속 O.S.T 中 - Bach
14.Deboran's Theme - 원스어폰어 타임 인 아메리카 O.S.T 中 - Morricone Ennio
15.Playing Love - 피아니스트의 전설 O.S.T 中 - Morricone Ennio

참여 아티스트 정보

 • - G TARTIRI (작곡)
 • - 게오르그 프리드리히 헨델 [GEORGE FRIDERIC HANDEL] (작곡)
 • - 레메디오스 [REMEDIOS] (작곡)
 • - 루드비히 판 베토벤 [LUDWIG VAN BEETHOVEN] (작곡)
 • - 마크 노플러 [MARK KNOPFLER] (작곡)
 • - 샤를 아즈나부르 [CHARLES AZNAVOUR] (작곡)
 • - 아담 쉴리싱어 [ADAM SCHLESINGER] (작곡)
 • - 에드워드 엘가 [EDWARD ELGAR] (작곡)
 • - 에릭 사티 [ERIC SATIE] (작곡)
 • - 에릭 클랩튼 [ERIC CLAPTON] (작곡)
 • - 엔니오 모리꼬네 [ENNIO MORRICONE] (작곡)
 • - 요시마타 료 [YOSHIMATA RYO] (작곡)
 • - 요한 세바스티안 바흐 [JOHANN SEBASTIAN BACH] (작곡)
 • - 요한 파헬벨 [JOHANN PACHELBEL] (작곡)
 • - 제임스 아너 [JAMES HORNER] (작곡)
 • - 조르쥬 비제 [GEORGES BIZET] (작곡)
 • - 쥘 마스네 [JULES MASSENET] (작곡)
 • - 카를로스 가르델 [DIEGO CARLOS GARDEL] (작곡)
 • - 토마소 알비노니 [TOMASO ALBINONI] (작곡)
 • - 톰 존스 [TOM JONES] (작곡)
 • - 프란츠 슈베르트 [FRANZ SCHUBERT] (작곡)
 • - 프리드리히 폰 플로토 [FRIEDRICH VON FLOTOW] (작곡)