gimjong-ug-chajgi-lomaentig-komedi-myujikeol-CMAC0670-8809114101465 Mở rộng

김종욱 찾기 [로맨틱 코메디 뮤지컬]

CMAC0670 / 8809114101465

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

275 883 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 275 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 275 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 413 ₫.

음반소개

뮤지컬 [김종욱 찾기] OST 발매
객석점유율 90% 창작뮤지컬의 성공신화탄생!
첫사랑을 못 잊는 여자와 첫사랑을 찾아주는 남자의 티격태격 로맨틱 코미디!

스탠더드 재즈 선율에 클래식 색채를 덧입힌 아름다운 러브테마!

인도여행 중에 만난 남자, 첫사랑 '김종욱'을 7년 동안 잊지 못하는 오나라가 오만석(더블캐스팅: 엄기준)의 첫사랑 찾기 주식회사에 노크, 그와 함께 떠나는 김종욱 찾기 여행을 그리고 있다. 운명은 달나라에 있지 않고 바로 곁에 있다는 메시지를 전해주는 로맨틱 코미디

'05 한국뮤지컬대상 남우주연상, 뮤지컬 [헤드윅]의 오만석, 뮤지컬 [젊은 베르테르의 슬픔]의 엄기준, 뮤지컬 [아이 러브 유]의 오나라, 뮤지컬 [지하철1호선]의 전병욱, 뮤지컬 톱스타가 들려주는 뮤지컬 [김종욱 찾기]O.S.T.! 떠오르는 신예 작곡가 김혜성의 스탠더드 재즈 선율에 [아이 러브 유], [벽을 뚫는 남자]등 음악감독으로 맹활약 중인 변희석이 편곡과 음반 프로듀싱까지 맡아 클래식한 색채를 덧입히고, 곡의 서정성을 극대화시켰다. 어쿠스틱 피아노, 클라리넷, 베이스 클라리넷, 색소폰, 비브라폰, 다양한 퍼쿠션의 언플로그드 고급선율에 가슴을 콕콕 찌르는 가사까지, 사랑하는 사람을 떠올리며 듣고 싶은, 간직하고 싶은 매력적인 음반이다

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Destiny00:01:29
02.첫사랑 찾기 주식회사00:01:35
03.김종욱 Song00:01:40
04.Come On India00:01:58
05.김종욱 Song II00:01:46
06.종욱과 나라의 Love Theme00:03:55
07.한양서 김서방 찾기00:02:05
08.이젠 정말 만나야 할 때00:01:49
09.기준의 첫사랑00:03:11
10.이끌림00:01:49
11.좋은 사람00:02:56
12.왜 그런거야00:03:06
13.나라의 결심00:03:33
14.나라와 만석의 Love Theme00:02:16
15.이젠 정말 만나야 할 때00:01:47

참여 아티스트 정보

  • - 엄기준 [EOM KIJUN] (영화배우)
  • - 오나라 [OH NA RA] (영화배우)
  • - 오만석 [O MANSEOK] (싱어)
  • - 전병욱 [JEON BYEONG WOOK] (영화배우)