yeogjeog-baegseong-eul-humchin-dojeog-OST-MBC-wolhwateugbyeolgihoeg-deulama-2CD-VDCD6669-8809355974262 Mở rộng

역적 : 백성을 훔친 도적 O.S.T - MBC 월화특별기획 드라마 (2CD)

VDCD6669 / 8809355974262

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

446 429 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 446 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 446 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 669 ₫.

음반소개

2017 MBC 월화특별기획 드라마
'역적:백성을 훔친 도적' OST 2CD 발매!!


온 국민들에게 감동을 선사하며 동시간대 최고의 시청률로 막을 내린 역적 OST 앨범이 출시 되었다.
MBC와 공동으로 드라마를 제작 한 후너스엔터테인먼트와 혼신의 힘을 쏟은 연출진과 김진만 감독, 그리고 김수한 음악감독의 키스톤 콤비네이션과 OST전문 제작사 (주)스노우엔터테인먼트의 합작품으로 만들어진 WELL MADE OST 라는 평가를 받았고 이의 결실로 MBC 월화드라마 '역적: 백성을 훔친 도적'('역적')이 아시아 최고 권위의 방송 시상식ABU(Asia-Pacific Broadcasting Union)에서 수상에 도전한다.
소문난 잔치에 귀감을 더한 풍성한 작품이라 해도 과언은 아니었다..
그리고 신예 안예은이라는 천재 뮤지션을 발굴한 것도 신의 한 수 였으며, 공민지, 유성은과 언제나 열정적인 뮤지션 전인권, 전세계에서 인정한 포스트국악의 선두주자 잠비나이, 깜찍한 신인 최윤아, 높은 옥타브를 자랑하는 연규성, 촬영 현장에서 출연진들과 합창을 받아 편집할 만큼 심혈을 기울인 ‘익화리의 봄’ 의 김상중, 그리고 이하늬, 채수빈까지 열정적으로 OST에 참여하였으며 엔니오 모리코네의 '미션' 등 많은 영화의 OST들을 녹음했던 Smecky Music Studio 에서 45인조오케스트라 BGM 레코딩을 해 올 만큼 그때그때의 장면들과 OST 음악의 조화는 우리의 ‘새 날’에 가슴 벅찬 한편의 '뮤지컬'이었다.

백성의 마음을 훔치기에 충분했던 역적 OST 는 모두의 마음속에 길이 남을 것이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그대 꽃 [유성은]00:04:34
02.사랑하고 싶었던 거야 [공민지]00:03:28
03.사랑이라고 [최윤아 ]00:04:46
04.길이 어데요 [이하늬]00:02:58
05.봄이 온다면 (Original Ver.) [전인권]00:04:38
06.익화리의 봄 [김상중]00:04:12
07.담담히 적시고나 (Feat.박민희) [잠비나이]00:04:13
08.새 날 [연규성]00:05:14
09.새 날 [안예은]00:05:14
10.홍연 (Drama Ver.) [안예은]00:05:36
11.상사화 [안예은]00:05:28
12.사랑이라고 [채수빈]00:04:46
13.봄이 온다면 (Drama Ver.) [안예은]00:03:33
14.홍연 (Original Ver.)00:04:30
DISK(CD) 2.
01.The Riser00:01:39
02.길이 어데요 (백성의 길)00:04:12
03.길이 어데요 (아버지의 길)00:03:02
04.길이 어데요 (형제의 길)00:04:12
05.녹수 (압록강 푸른 물)00:02:59
06.능상00:03:05
07.무오00:04:16
08.백성00:02:02
09.백성을 훔친 도적00:04:00
10.삼남매00:04:43
11.씨종 아모개00:02:28
12.역모00:03:27
13.역사00:02:19
14.역적00:02:33
15.융 (깊고 어두운 우물)00:02:55
16.이름도 없는 사람들00:02:56
17.익화리 사람들00:03:05
18.홍 (洪)00:01:52
19.홍첨지의 사람들00:02:10
20.활빈00:02:33
21.회 (會)00:03:13

참여 아티스트 정보

 • - 공민지 [GONG MINJI] (싱어)
 • - 김상중 [KIM SANGJOONG] (싱어)
 • - 김수한 [KIM SUHAN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
 • - 박민희 [PARK MINHUI] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 안예은 [AHN YEEUN] (싱어,편곡,작곡,작사)
 • - 연규성 [YEON KYOOSEONG] (싱어)
 • - 유성은 [U SUNGEUN] (싱어)
 • - 이하늬 [LEE HONEY] (싱어)
 • - 잠비나이 [JAMBINAI]
 • - 전인권 [JUN INKWON] (싱어)
 • - 채수빈 [CHAE SOOBIN] (싱어)
 • - 최윤아 [CHOI YOONA] (싱어)