bul-eola-mipung-a-OST-MBC-jumaldeulama-2CD-L200001376-8804775078132 Mở rộng

불어라 미풍아 O.S.T - MBC 주말드라마 (2CD)

L200001376 / 8804775078132

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

왈가닥 탈북녀 '미풍'과 서울 촌놈 인권변호사 '장고'가 천억 원대 유산 상속 등을 둘러싼 갈등을 극복해가며 진정한 사랑과 소중한 가족을 찾아가는 이야기를 그린 MBC 주말 드라마 [불어라 미풍아] OST 전격 공개!

임지연을 비롯한 배우들의 열연에 힘입어 최고 시청률까지 경신한 MBC 주말 드라마 ‘불어라 미풍아’ OST 전체 앨범을 공개한다.

'불어라 미풍아' OST는 이현, 가비엔제이, 이미쉘, 울랄라세션 등 실력파 보컬리스트에서 장윤정, 조항조, 금잔디 등 대한민국 최고의 트로트 스타 및 로맨틱 펀치, 공기남녀 등 실력파 싱어송라이터까지 아우르는 다양성을 갖추며 그동안 시청자들에게 듣기 편하고 쉬운 곡 구성으로 다가섰다.

‘불어라 미풍아’의 OST는 이현 ‘그대 사랑’, 가비엔제이 ‘사랑하고 원했죠’, 한별 ‘그 말’, 장윤정 ‘살만합니다’, 박승화 ‘늘 고마운 사람’, 조항조 ‘브라보’, 투엘슨 ‘바람, 햇살, 기억’, 금잔디 ‘세월아’, 포스트맨 ‘원하는대로’, 허공 ‘그리움만 쌓이네’, 이루 ‘못’, 은가은 ‘이별같은 사랑’, 허영생 ‘잊을 수 없다’, 울랄라세션 ‘들려’, 송하예 ‘그대 사랑’, 제이세라 ‘사랑도 단순하게’, 최효인 ‘소리 없이 간다’, 공기남녀 ‘반을 잃었다’, 김현민 ‘비의 멜로디’, 이미쉘 ‘FOR YOU', 로맨틱 펀치 ’봄을 기다려‘, 우은미 ’눈물 같은 내 사랑아‘, 태사비애 ’이말 꼭 하고 싶었어‘, 문준영 ’처음 그날처럼‘, 타린 ’MAGIC'에 이르기까지 주옥같은 곡들과 가창자들로 차례차례 선보여지며 명품 OST라는 찬사와 함께 시청자들의 많은 사랑을 받아왔다.

또한 "드라마 '별에서 온 그대' '애인 있어요' '뿌리 깊은 나무' 등 수많은 작품을 통해 실력을 인정받은 전창엽 음악감독과 알고보니 혼수상태, 배드보스, 고병식(KOCH), 남원도령 등 최고의 작곡가들의 의기투합을 통해 발표곡 마다 제각각의 색깔을 보여주는 완성도를 통해 인기를 얻어왔다.

드라마의 종영과 함께 발매되는 ‘불어라 미풍아’의 전체 앨범은 ‘불어라 미풍아’ 팬들에게 드라마의 여운을 진하게 느낄 수 있는 좋은 선물이 될 것이다.

한편, ‘불어라 미풍아’ 전체 앨범은 2월 27일 로엔을 통해 유통된다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그대 사랑 [이현]00:03:37
02.사랑하고 원했죠 [가비엔제이]00:04:23
03.그 말 [한별]00:03:49
04.살만합니다 [장윤정]00:03:12
05.늘 고마운 사람 [박승화(유리상자)]00:04:14
06.브라보(Bravo) [조항조]00:04:19
07.바람, 햇살, 기억(feat.WINee) [2LSON]00:04:26
08.세월아 [금잔디]00:03:59
09.원하는대로 [포스트맨(Postman)]00:03:43
10.그리움만쌓이네 [허공]00:04:17
11.못 [이루]00:04:15
12.이별같은 사랑 [은가은]00:03:57
13.잊을 수 없다 [허영생]00:03:57
DISK(CD) 2.
01.들려(Listen) [울랄라세션]00:03:49
02.그대 사랑 [송하예]00:04:08
03.사랑도 단순하게 [제이세라]00:03:39
04.소리 없이 간다(feat.공나리) [최효인]00:04:07
05.반을 잃었다 [공기남녀]00:04:05
06.비의 멜로디 [김현민]00:04:20
07.for you [이미쉘]00:03:32
08.봄을 기다려 [로맨틱 펀치]00:04:01
09.눈물 같은 내 사랑아 [우은미]00:04:55
10.이말 꼭 하고 싶었어 [태사비애]00:03:59
11.처음 그날처럼 [문준영(ZE:After) ]00:03:20
12.꿈이 아니길 [김대훈]00:03:26
13.MAGIC [타린]00:03:22

참여 아티스트 정보

 • - WINEE (피쳐링 (FEATURING))
 • - 가비엔제이 [GAVY NJ]
 • - 공기남녀 [AIR MAN GIRL]
 • - 공나리 [GONG NARI] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 금잔디 [KUM JAN DI] (싱어)
 • - 김대훈 [KIM DAEHOON] (싱어)
 • - 김현민 [KIM HYUNMIN] (싱어)
 • - 로맨틱펀치 [ROMANTIC PUNCH]
 • - 문준영 [MUN JUNYEONG] (싱어)
 • - 박승화 [PARK SEUNGHWA] (싱어)
 • - 송하예 [SONG HAYE] (싱어)
 • - 우은미 [WOO EUNMI] (싱어)
 • - 울랄라 세션 [ULALA SESSION]
 • - 은가은 [EUN GAEUN] (싱어)
 • - 이루 [ERU] (싱어)
 • - 이미쉘 [LEE MICHELLE] (싱어)
 • - 이현 [LEE HYUN] (싱어)
 • - 장윤정 [JANG YOONJEONG] (싱어)
 • - 장한별 [JANG HANBYUL] (싱어)
 • - 제이세라 [J-CERA] (싱어)
 • - 조항조 [JO HANGJO] (싱어)
 • - 최효인 [CHOI HYOIN] (싱어)
 • - 타린 [TARIN] (싱어)
 • - 태사비애 [TAESABIAE]
 • - 투엘슨 [2LSON]
 • - 포스트맨 [POSTMAN]
 • - 허공 [HEO GONG] (싱어)
 • - 허영생 [HEO YOUNGSAENG] (싱어)