kolian-pabseu-okeseuteula-THE-CINEMA-VOL1-WMED0460-8809447085944 Mở rộng

코리안 팝스 오케스트라 - THE CINEMA VOL.1

WMED0460 / 8809447085944

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

코리안팝스오케스트라의 세 번째 앨범인 The Cinema Vol.1(Title 시바의 여왕)은 주옥 같은 영화음악만을 선별하여 담은 앨범이다. 1950년에서 2014년에 이르는 한 시대를 풍미했던 대표작들에 삽입되었던 명곡들을 담고 있다. 곡명이 익숙하지 않더라도 한 번쯤 들어본 듯한 곡, 그 시절 그때의 아련한 감성을 담아내는 추억의 명곡을 한 장의 음반을 통해 감상할 수 있도록 구성하였다.
기존에 가수의 음성과 반주로만 듣던 곡은 오케스트라 풀 사운드로 더욱 웅장하고 생동감 넘치는 버전으로 감상할 수 있으며, 연주곡 형태의 원곡은 영화의 특성과 내용을 반영한 색다른 악기의 재구성과 편곡을 통해 코리안팝스오케스트라만의 색다른 매력을 느낄 수 있는 곡으로 구성되어 있다.
코리안팝스오케스트라의 1집 Nostalgia에 이어 당대의 잊지 못할 영화의 기억까지 또 다른 향수를 불러일으키는 The Cinema Vol.1을 통해 다시금 아련한 감상을 만끽할 수 있기를 기대한다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.La Reine de Saba(시바의 여왕)00:03:46
02.Parla piu piano(더 작은 소리로 말해요)- from the movie ‘The Godfather 대부’00:03:29
03.영웅본색II 奔向未來日子(더 나은 내일을 향해)- from the movie ‘A Better Tomorrow II00:04:47
04.Sous Le Ciel de Paris(파리의 하늘아래)- from the movie ‘Sous Le Ciel de Paris 파리의 하늘아래’00:03:07
05.My heart will go on- from the movie ‘Titanic 타이타닉’00:04:59
06.굳세어라 금순아- from the movie ‘Ode to My Father 국제시장’00:03:40
07.Gonna Fly Now- from the movie ‘Rocky 록키’00:05:17
08.Symphony No. 5 in D Minor Op.47 중 4악장- from the movie ‘Battleship Potemkin 전함 포템킨’00:11:02
09.Pirates of the Caribbean- from the movie ‘Pirates Of The Caribbean 캐리비안의 해적’00:05:32
10.Also Sprach Zarathustra(짜르투스트라는 이렇게 말했다)- from the movie ‘2001: A Space Odyssey 2001: 스페이스 오디세이’00:05:13

참여 아티스트 정보

  • - 코리안 팝스 오케스트라 [KOREAN POPS ORCHESTRA] (관현악단(오케스트라))