ssammaiwei-OST-KBS-wolhwadeulama-VDCD6672-8809355974354 Mở rộng

쌈,마이웨이 O.S.T - KBS 월화드라마

VDCD6672 / 8809355974354

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

KBS 월화드라마 ‘쌈,마이웨이’
OST 앨범 발매


‘Dumbhead’, ‘굿모닝’, ‘쌈,마이웨이’, ‘알듯 말듯해’, ‘또 밤이 지나버렸네’ 등 총 15곡 수록!!...

“드라마의 설렘을 고스란히 담은 OST 앨범”

박서준, 김지원, 안재홍, 송하윤 주연의 2017년 상반기 최고의 화제작 KBS 월화드라마 ‘쌈, 마이웨이’(극본 임상춘, 연출 이나정, 제작 팬 엔터테인먼트)의 OST 앨범을 발매한다.

드라마 ‘쌈,마이웨이’는 세상이 보기엔 부족한 스펙때문에 마이너 인생을 강요하는 현실 속에서도, 남들이 뭐라던 ‘마이웨이’를 가려는 청춘들의 골 때리는 성장로맨스를 담은 드라마다.

이번 ‘쌈,마이웨이’ OST 앨범은 ‘Dumbhead(아리밴드)’, ‘굿모닝(케이시)’, ‘쌈,마이웨이(허첵-슈퍼키드)’, ‘알듯 말듯해(비투비-서은광, 임현식, 육성재)’, ‘또 밤이 지나버렸네(류지현)’ 등 온라인으로 공개 된 OST 5곡과 그에 따른 연주곡 5곡, 그리고 드라마 상황에 맞춰 삽입되었던 BGM 5곡, 총 15곡이 수록되어 있다.

또한, 곡 이외에도 드라마 스틸 사진과 현장 비하인드 사진도 포함 되어 있어 드라마의 설렘이 고스란히 담겨 있다.

[제품사양]
크기 : 가로150mm*세로210mm*두께 13mm
(디지팩)

포스터 품절

상품이미지

ssammaiwei-OST-KBS-wolhwadeulama-VDCD6672-8809355974354

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Dumbbhead [아리밴드]00:03:21
02.굿모닝 (Good morning) [케이시 (Kassy)]00:03:09
03.쌈,마이웨이 (With 2morro) [허첵(슈퍼키드)]00:03:36
04.알듯 말듯해 [비투비(서은광, 임현식, 육성재)]00:03:49
05.또 밤이 지나버렸네 [류지현]00:03:32
06.Dumbhead INST00:03:21
07.굿모닝 (Good morning) INST00:03:09
08.쌈,마이웨이 (With 2morro) INST00:03:35
09.알듯 말듯해 INST00:03:49
10.또 밤이 지나버렸네 INST00:03:32
11.꼬동만이00:03:14
12.error다, 애라00:02:20
13.Lean On Me00:02:37
14.Speak Out00:02:33
15.남일바에서00:03:56

참여 아티스트 정보

  • - 류지현 [RYU JIHYEON] (싱어)
  • - 비투비 [BTOB]
  • - 아리밴드 [ARIE BAND]
  • - 케이시 [KASSY] (싱어)
  • - 허첵 [HERCHECK] (싱어)