noteuleudam-deu-pali-OST-KOREAN-CASTING-VERSION-S80007C-8803581180077 Mở rộng

노트르담 드 파리 - O.S.T (KOREAN CASTING VERSION)

S80007C / 8803581180077

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개


국내 정상급 뮤지컬 배우들이 참여한 노트르담 드 파리 한국어 O.S.T (Korean Casting Version)

홍광호, 윤공주, 마이클 리, 박은석을 비롯 2013 한국어 공연 드림캐스트가 선사하는 감동의 무대를 음반으로 만나다! ‘아름답다(Belle)’, ‘대성당의 시대’, ‘달’ 등 16곡의 주요 넘버 수록!

2013년 흥행 신화를 새롭게 써내려 가고 있는
뮤지컬 <노트르담 드 파리>의 한국어 OST (2013 ver.)
재발매!

이번 음반에는 콰지모도 역의 홍광호, 에스메랄다 역의 윤공주, 그랭구와르 역의 마이클 리, 프롤로 역의 민영기/최민철, 클로팽 역의 문종원/조휘, 페뷔스 역의 김성민/박은석, 플뢰르 드 리스 역의 이정화/안솔지가 참여했다. 수록곡으로는 첫 발매 당시 44주간 프랑스 음반차트 1위를 기록했던 ‘아름답다(Belle)’를 비롯해 ‘대성당의 시대’, ‘괴로워’, ‘달’, ‘살리라’ 등 16곡의 주요 넘버가 포함되어 있다. 특히 콰지모도 역의 홍광호는 ‘국내 최고의 가창력’이라는 평가에 걸맞게, 가장 고난이도의 넘버로 꼽히는 ‘춤을 춰요 에스메랄다’의 녹음을 단 한번에 완벽하게 해내 제작진의 탄성을 자아내기도 했다.

*뮤지컬 <노트르담 드 파리>*
4년 만의 한국어 버전! 절찬 공연중!수록곡

DISK(CD) 1.
01.대성당의 시대
02.거리의 방랑자들
03.보헤미안
04.다이아몬드
05.괴로워
06.아름답다(Belle)
07.파멸의 길로 나를
08.피렌체
09.새장 속에 갇힌 새
10.죄인들
11.신부가 되어 한 여자를 사랑한다는 것
12.말 탄 그대 모습
13.
14.불공평한 이 세상
15.살리라
16.춤을 춰요 에스메랄다

참여 아티스트 정보

 • - 김성민 [KIM SEONGMIN] (싱어)
 • - 마이클 리 [MICHAEL K. LEE] (싱어)
 • - 문종원 [MOON JONGWON] (싱어)
 • - 민영기 [MIN YEONGGI] (싱어)
 • - 박은석 [PARK EUNSEOK] (싱어)
 • - 안솔지 [AHN SOLJI] (싱어)
 • - 윤공주 [YOON GONGJU] (싱어)
 • - 이정화 [LEE JUNGHWA] (싱어)
 • - 조휘 [CHO HWI] (싱어)
 • - 최민철 [CHOI MINCHUL] (싱어)
 • - 홍광호 [HONG GWANGHO] (싱어)