ellijabes-MUSICAL-ELISABETH-2012-LIVE-RECORDING-KOREAN-CAST-OST-lt-3CD-1DVD-gt-WMCD0104-8809280167791 Mở rộng

엘리자벳 (MUSICAL ELISABETH 2012 LIVE RECORDING KOREAN CAST) - O.S.T < 3CD + 1DVD >

WMCD0104 / 8809280167791

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

877 811 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 877 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 877 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 316 ₫.

음반소개

뮤지컬 ‘엘리자벳’ 공연 실황 하이라이트 O.S.T발매!
최상의 가창력을 자랑하는 실력파 배우들이 전하는 무대의 열기! ‘나는 나만의 것’, ‘마지막 춤’, ‘밀크’ 등 엘리자벳의 감동이 찾아온다!

최근 관객들의 뜨거운 사랑을 받으며 공연 예매율 1위를 기록하고 있는 뮤지컬 ‘엘리자벳’이 공연 실황 하이라이트가 담긴 한국어 O.S.T를 발매한다. ‘엘리자벳’의 O.S.T는 4월 초 오프라인 발매 예정이며, 그에 앞서 3월 20일 온라인을 통해 김선영의 ‘나는 나만의 것’, 옥주현의 ‘아무것도’, 김수용의 ‘밀크’, 최민철의 ‘키치’, 박은태의 ‘밀크’ 총 5곡을 선 공개 한다. 공연장의 열기와 배우들의 감정이 그대로 녹아 든 이번 앨범은 관객들에게 공연장에서의 감동을 더욱 가까이 전할 예정이다.

뮤지컬 ‘엘리자벳’ 공연장의 생생함을 그대로 담은 총 3개의 CD로 이루어진 하이라이트 실황앨범은 화려한 출연진을 자랑하는 ‘엘리자벳’ 명성에 걸맞게 그 구성 또한 다채롭다. 엄선된 21곡의 뮤지컬 음악을 김선영, 류정한, 최민철, 민영기, 김승대, 이준서(아역) 캐스트로 들을 수 있는 CD1, 옥주현, 송창의, 박은태, 윤영석, 전동석, 탕준상(아역)이 캐스트로 들을 수 있는 CD2, 김선영, 옥주현, 류정한, 송창의, 김수용 등 CD 1,2에서 들을 수 없는 캐스트 조합의 넘버 11곡이 있는 Special CD까지 다양한 구성을 선보인다. OST에는 하이라이트 음원 외에도 엘리자벳의 홍보영상, 배우들의 인터뷰 영상, 뮤직비디오 등 다양한 모습이 담긴 보너스 DVD와 112페이지로 구성된 공연사진 포토북이 함께 구성되어 공연 관객들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

뮤지컬 ‘엘리자벳’은 오스트리아 합스부르크 왕가의 실존했던 황후 ‘엘리자벳’과 판타지적인 캐릭터 ‘죽음’의 사랑을 드라마로 탄생시켜, 탄탄한 스토리와 아름다운 음악이 완벽한 하모니를 이루다는 평과 함께 20년간 전 세계 900만 관객에게 사랑 받아온 유럽 대작 뮤지컬이다.김선영, 옥주현, 류정한, 송창의, 김준수, 박은태 등 최고의 배우들이 보여주는 완벽한 공연과 쉴새 없이 변화하는 무대는 대극장 공연이 갖추어야 할 화려함을 모두 갖추고 있다는 평과 함께 연일 만석행진을 기록, 매회 전석 기립박수를 받으며 관객들의 사랑을 받고 있다.

뮤지컬 ‘엘리자벳’의 음원은 3월 20일 벅스뮤직, 멜론 등 각종 온라인 음악사이트에서 구매할 수 있으며, 정식 음반은 4월 초 발매 예정이다. 또한 현재 ‘엘리자벳’을 공연중인 공연장에서는 20일부터 예약주문을 할 수 있다. 공연은 5월 13일까지 블루스퀘어에서 계속된다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.프롤로그 [류정한,최민철,민영기]
02.신이시여 지키소서 우리 젊은 황제 [최민철,민영기,이정화]
03.계획이란 소용없어 [김선영,최민철,민영기,이정화]
04.날 혼자 두지 말아요 [김선영,민영기]
05.마지막 춤 [류정한]
06.황후는 빛나야 해 [김선영,민영기,이정화]
07.나는 나만의 것 [김선영]
08.행복한 종말 [최민철]
09.엘리자벳, 문을 열어주오 [김선영,류정한,민영기]
10.밀크 [최민철]
11.나는 나만의 것 [김선영,류정한,민영기]
12.키치 [최민철]
13.내가 춤추고 싶을 때 [김선영,류정한]
14.엄마 어디 있어요 [류정한,이준서]
15.내숭 따윈 집어치워요 [최민철]
16.벨라리아 [민영기,이정화]
17.아무것도 [김선영]
18.그림자는 길어지고 [류정한,김승대]
19.내가 당신의 거울이라면 [김선영,김승대]
20.행복은 너무도 멀리에 [김선영,민영기]
21.베일은 떨어지고 [김선영,류정한]
DISK(CD) 2.
01.프롤로그 [송창의,박은태,윤영석]
02.신이시여 지키소서 우리 젊은 황제 [박은태,윤영석,이태원]
03.계획이란 소용없어 [옥주현,박은태,윤영석,이태원]
04.날 혼자 두지 말아요 [옥주현,윤영석]
05.마지막 춤 [송창의]
06.황후는 빛나야 해 [옥주현,윤영석,이태원]
07.나는 나만의 것 [옥주현]
08.행복한 종말 [박은태]
09.엘리자벳, 문을 열어주오 [옥주현,송창의,윤영석]
10.밀크 [박은태]
11.나는 나만의 것 [옥주현,송창의,윤영석]
12.키치 [박은태]
13.내가 춤추고 싶을 때 [옥주현,송창의]
14.엄마 어디 있어요 [송창의,탕준상]
15.내숭 따윈 집어치워요 [박은태]
16.벨라리아 [윤영석,이태원]
17.아무것도 [옥주현]
18.그림자는 길어지고 [송창의,전동석]
19.내가 당신의 거울이라면 [옥주현,전동석]
20.행복은 너무도 멀리에 [옥주현,윤영석]
21.베일은 떨어지고 [옥주현,송창의]
DISK(CD) 3. SPECIAL CD
01.프롤로그 [류정한,김수용,윤영석]
02.신이시여 지키소서 우리 젊은 황제 [김수용,윤영석,이태원]
03.계획이란 소용없어 [김선영,김수용,윤영석,이태원]
04.행복한 종말 [김수용]
05.밀크 [김수용]
06.키치 [김수용]
08.내숭 따윈 집어치워요 [김수용]
09.그림자는 길어지고 [류정한,전동석]
10.그림자는 길어지고 [송창의,김승대]
11.행복은 너무도 멀리에 [김선영,윤영석]

30 sản phẩm khác trong cùng danh mục:

DISK(CD) 4. SPECIAL DVD
01.나는 나만의 것 뮤직 비디오 (김선영, 옥주현 Mix Ver. - 뮤지컬 엘리자벳 실황 中)
02.뮤지컬 엘리자벳 홍보 영상 (BGM 밀크(박은태) - 뮤지컬 엘리자벳 실황 中)
03.InterviewⅠ - 프로필 촬영 현장 인터뷰