bul-yaseong-OST-MBC-wolhwateugbyeolgihoeg-L100005308-8804775077876 Mở rộng

불야성 O.S.T - MBC 월화특별기획

L100005308 / 8804775077876

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

김준수(XIA준수)가 부른 ‘길’은 소유 X 브라더수 “모르나봐", 백지영, 벤, 디셈버 등의 곡을 프로듀싱한 박정욱 작곡가의 곡으로, 김준수의 감미로운 목소리와 웅장한 오케스트라가 조화를 이룬 감성 발라드 곡이며, 주인공들의 정상을 향한 끝없는 야망의 감정을 표현한 `높은 곳에서 세상을 볼거야` 라는 가사가 인상적인 곡이다.

일본에서 인기를 누리고 있는 초신성의 싱어 성제가 부른 그날처럼은 이현도가 이끄는 팀다큐먼트가 프로듀싱한 곡으로 우연히 옛 연인을 만나서 느끼게 된 아련한 감정을 따뜻하고 고급스러운 어쿠스틱 사운드에 담아낸 곡이다.

배수정이 부른 ‘나를 위해’ 는 따뜻한 피아노 라인과 담백하면서도 호소력 있는 배수정의 보컬이 조화를 이루는 서정적인 곡으로 거친 세상 속에서 희망을 향해 다가가는 감정을 잘 표현하고 있는 아름다운 곡이다.

2017년 초 주목 받을 만한 가창력으로 데뷔하게 될 신인여가수 KLANG이 MBC 월화드라마 ‘불야성’에서 OST로 첫 선을 보인다. KLANG의 ‘U and I‘는 거울 속 자신 처럼 닮은 듯 다른 극중 인물 이경(이요원)과 세진(유이)의 대립과 공존에 대해 고민하는 심경을 노래하고 있다. 몽환적인 멜로디와 팝적인 보이스가 인상적이며 쓸쓸하고 애절한 감성으로 드라마에 몰입도를 높여주고 있다.

KLANG의 'I do'는 어쿠스틱 기반의 리드미컬한 연주 위에 발랄하고 톡톡 튀는 KLANG의 보이스가 잘 어우러지는 곡으로 팝 밴드 스타일 반주에 영어가사가 잘 믹스된 곡이다. 극중 초반에 세진(유이)의 재기발랄한 모습과 순수한 감성을 잘 표현해주는 곡으로 드라마의 활기를 불어 넣어주고 있다. 현재 국내 활동중인 영국출신 루나플라이 멤버 ‘Sam carter’가 직접 작사에 참여하여 곡의 완성도를 높여주었다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.길 [XIA (준수)]
02.그날처럼 [성제 (초신성)]
03.나를 위해 [배수정]
04.U and I [KLANG]
05.I do [KLANG]
06.White way [최인희, 박아름]
07.서시 [최인희, 박아름]
08.TWO WOMEN [최인희, 오혜주]
09.DEMIAN [최인희, 오혜주]
10.SAD SHADOW [최인희, 오혜주]
11.Running man [최인희, 박아름]
12.Deep Doubt [최인희, 홍동표]
13.Mission [박아름, 유영범]
14.Neutral Color [최인희, 홍동표]
15.CITY OF BLINDING LIGHT [최인희, 오혜주]

참여 아티스트 정보

  • - KLANG (싱어)
  • - XIA (준수) [JUNSU] (싱어)
  • - 박아름 [PARK AREUM] (작곡)
  • - 배수정 [PAE SUJUNG] (싱어)
  • - 성제 [SUNGJE] (싱어)
  • - 오혜주 [OH HYJOO] (작곡)
  • - 유영범 [YOO YEONGBEOM] (작곡)
  • - 최인희 [CHOI INHEE] (작곡)
  • - 홍동표 [HONG DONGPYO] (작곡)