myujikeol-gibalhan-jasal-yeohaeng-OST-CMDC9062-8809231385588 Mở rộng

뮤지컬 기발한 자살여행 O.S.T.

CMDC9062 / 8809231385588

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

우울한 나라 ‘대한민국’을 위한 경쾌한 위로, 뮤지컬 '기발한 자살여행'

극심해진 경기불황으로 사회 전체에 우울한 분위기가 조성되면서 극단적인 선택을 하는 이들이 점점 더 늘고 있다. 최근 신인 연기자 장자연의 자살을 비롯해 하루가 멀다 하고 언론을 장식하는 ‘자살’은 개인의 문제를 넘어 사회적 문제로 대두되고 있다.

최진실, 안재환, 정다빈, 유니, 이은주, 서지원, 김광석...... 왜 이들은 생의 찬란한 한 가운데에자살이라는 극단적인 선택을 했어야만 하는가. 그리고 왜 수많은 모방자살과 충동자살이 세계 10위의 경제대국인 한국에서 끈임 없이 자행되어야 하는가. 우리도 모르는 사이에 한국인의 자살률이 OECD 30개국 가운데 최고이며, 평균의 2배에 달한다. 10년 전보다 2.4배나 늘었다. 지난 해 자살자는11,523명. 하루 32명, 매시간 1.3명, 10만명 당 25.2명이 목숨을 끊었다. 자살률이 높다는 헝가리 (22.6)나 일본(18.7), 이 뮤지컬의 원작소설이 쓰여진 핀란드(18.4)보다 훨씬 많다.

더 이상 삶의 지친 영혼들이 자살이라는 극단적인 선택을 하지 않기를 기원하며, 인생의 아름다움과 즐거움, 그 참다운 가치에 대한 이야기를 기발한 사건이 버무려진 황당무계하고 웃긴 모험 여행 이야기를 통해 유쾌하고 재미있게 풀어 놓고자 했다. 우리는 그 여행을 ‘기발한 자살여행’이라 부른다.

냉소와 블랙 유머, 그리고 삶의 기쁨과 의미를 일깨우는 따뜻한 성찰, 이것은 뮤지컬 기발한 자살여행의 Key Creative Concept이다. 뮤지컬 ‘기발한 자살여행’은 작은 심오한 주제를 다루면서도, 그것을 유머러스하고 경쾌하게 풀어낸다. ‘죽음’을 소재로 자살자들이 토해내는 삶의 우울한 이야기들과 우스꽝스런 사건들을 절묘하게 조화시킨다. 모든 희망을 버리고 오직 죽음을 향해 돌진하는 극단적인 인물들이 벌이는 일련의 파란만장한 사건들은 유머의 옷을 입고 한 판의 익살스런 풍자극으로 태어날 것이다. 그리고 그 웃음의 끝에 관객은 울고 있는 스스로를 발견하며 인생의 소중함과 아름다움을 만끽하게 된다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Overture
02.우리도 한 때 갈망을 했지
03.Opening
04.인명구 의 테마
05.박종식 의 테마
06.죽는 거야 시간문제
07.의기투합
08.진희정 의 테마
09.힘차게 달려라, KTX!
10.우울한 영혼들의 자살여행
11.아름다운 죽음
12.자살의 '자'자도 쉬, 쉬!
13.최미주 와 남편의 싸움
14.공동의 시도
15.세미나 소개
16.세미나 사람들의 릴레이
17.자살하고 싶은 건 충동
18.花無十日紅(화무십일홍)
19.한상실과 조철각의 만남
20.까까머리 꼬마아이
21.무릉도원아
22.나는 뒷북 치는 발명가
23.깡패들과 자살여행단의 전투
24.실크로드
25.조심해 조심해 운전을 조심해
26.고백
27.Love Theme
28.Finale
29.힘차게 달려라, 바이크! (Bonus Track)

참여 아티스트 정보

  • - 이지수 [LEE JI SOO] (작곡)