leobeu-in-kapuchino-myujikeol-OST-134814-8809053134814 Mở rộng

러브 인 카푸치노 뮤지컬 O.S.T.

134814 / 8809053134814

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

뮤지컬의 승부수는 역시 음악!
유영석의 ‘러브 인 카푸치노’
수준 높은 OST 제작으로 화제를 불러 제작비 2억원 투자, 대규모 OST 녹음 작업으로 화제를 모으고 있다.
가수 유영석이 제작에 참여하고 김형중, 오렌지라라 등 가수들이 대거 출연하는 뮤지컬로 화제몰이중인 뮤지컬 ‘러브 인 카푸치노’가 대규모 제작비를 들인 OST 앨범 발표를 앞두고 있어 또다시 화제가 되고 있다. ‘러브 인 카푸치노’의 음악감독인 유영석이 제작지휘를 맡은 OST는, 국내 창작 뮤지컬계에서는 보기 드물게 2억원의 제작비를 투자했다. 국내 최고의 스트링 편곡자 심상원이 이끄는 30인조 오케스트라를 녹음에 동원했으며, 뮤지컬에 등장하는 각 캐릭터마다 개성에 맞게 주제곡을 부여하여 작곡을 진행했다. 그동안 창작 뮤지컬계에서 연극적인 요소에 비해 상대적으로 소외 받았던 음악에 집중투자 함으로써 다른 뮤지컬과 차별화를 둔 점이 바로 ‘러브 인 카푸치노’만이 갖는 특별한 요소 중 하나이다.
총 22트랙이 담길 ‘러브 인 카푸치노’ OST에는 앨범 수록 곡 중 가장 애절한 발라드 넘버로 조은별의 오리지널 버전과 김경화의 reprise 두 버전이 수록되어 있는 타이틀곡 Think Of Me 가 있다. 이루지 못한 꿈과 사랑을 안타까워 하면서도 희망을 잃지 않는 주인공 연우의 마음이 세련된 선율에 실려 표현되어지는 곡이다.
그리고, 가수 김형중과 김경화의 가창력을 한껏 만끽 할 수 있는 곡으로 Love In Cappuccino 가 있다. 뮤지컬 러브인 카푸치노를 가장 피부로 느낄 수 있는 아름다운 곡이기도 하다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Second Emotion (Overture)00:02:53
02.Think Of Me (Feat. 조은별)00:05:23
03.Love In Cappuccino (Piano Solo)00:01:14
04.눈부신 그녀00:02:56
05.Falling In Love (Feat. 고세원)00:03:48
06.타이밍 (Feat. 김보경, 김경화)00:02:41
07.타이밍 (Piano Solo)00:00:27
08.사랑이란 커피자판기처럼00:02:17
09.1st Love Letter (Feat. 고세원, 최원준)00:03:18
10.서신남녀 (Piano Solo)00:02:49
11.답장 (Feat. 고세원, 김경화, 김형중)00:03:10
12.오! 나의 육감 (Feat. 고세원, 서세권)00:01:25
13.카푸치노 거품이 걷히다 (Piano Solo)00:00:50
14.발돋움 (Feat. 조은별)00:04:50
15.Love In Cappuccino (Orchestra)00:05:33
16.Think Of Me (Feat. 김경화)00:03:30
17.말할걸 그랬지 (Feat. 최원준)00:04:06
18.You're My Best (Feat. 왕브리타)00:01:35
19.I'll Love My Life Again (Feat. 김경화)00:03:36
20.Hi! Everybody00:03:10
21.괜찮아 (Feat. 조은별)00:03:53
22.Love In Cappuccino (Feat. 김형중, 김경화)00:05:31

참여 아티스트 정보

  • - 고세원 [SEWON, KO] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 김경화 [GIM GYEONGHWA] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 김보경 [KIM BOKYUNG] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 김형중 [KIM HYUNGJOONG] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 서세권 [SEO SEGWON] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 왕브리타 [WANGBRITA] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 유영석 [YU YEONGSEOK] (작사,작곡)
  • - 조은별 [CHO EUNBYEOL] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 최원준 [CHOE WONJUN] (피쳐링 (FEATURING))