haejeog-badalo-gan-sanjeog-OST-jaebalmae-WMED0296-8809447083070 Mở rộng

해적 : 바다로 간 산적 O.S.T (재발매)

WMED0296 / 8809447083070

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

고래가 국새를 삼킨 전대미문의 사건 발생 !
전국민을 시원하게 웃겨줄 액션 어드벤처
세계적 명성의 클래식 아티스트 Richard Yongjae O’Neill
(리처드 용재오닐)이 참여한 영화 [해적: 바다로 간 산적] O.S.T

영화 [해적: 바다로 간 산적]은 고래가 국새를 삼킨 전대미문의 사건 발생으로 사라진 국새를 둘러싼 조선 최강 도적들의 대격전을 그린 시원하고 유쾌한 영화이다. 생애 최초 고난도 액션에 도전한 손예진과 클래스가 다른 카리스마 눈빛의 소유자 김남길 주연으로 거대 선상에서 펼쳐지는 짜릿한 한판승부와 충무로를 주름잡는 감초 연기꾼 유해진, 이경영, 오달수, 김태우, 박철민, 설리 등의 출연으로 조선건국 10년간 국새가 없었다는 역사적 사실과 상상력이 만나 2014년 여름 전국민을 시원하게 웃겨줄 최강 코믹 액션 어드벤처 작품이 탄생하였다.

조선건국을 앞두고 장사정(김남길)과 모흥갑(김태우)의 혈전에서 흘러나오는 연주곡은 앨범의 타이틀 곡 “Crimson Sea”로 세계적인 명성의 비올리스트 리처드 용재오닐의 연주곡으로 알려지며 화제를 모았다. 리처드 용재오닐은 비올리스트로서 그래미상 후보 지명뿐만 아니라 비올리스트로서는 드문 에버리 피셔 커리어 그랜트 상을 수상하였으며, 런던 필, LA필, BBC 심포니, 알테 무지크 쾰른 등 세계적인 무대 뿐만 아니라 국내에서 앙상블 디토와 디토 페스티벌의 음악감독으로 활약하며 대중들에게 실내악과 클래식을 소개하며 왕성한 활동중에 있다. 영화 O.S.T로는 처음 도전을 한 리처드 용재오닐은 국내외의 여러 스케줄을 소화하는 바쁜 일정에도 영화의 시나리오를 먼저 읽고 흔쾌히 참여하며 O.S.T앨범에 완성도를 높였다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Crimson Sea00:03:09
02.바다로 간 산적00:03:39
03.가자 바다로00:02:00
04.모여라 벽란도로00:02:27
05.고래와의 재회00:00:56
06.조선의 깃발00:00:56
07.위풍당당 철봉이00:01:55
08.어린 여월과 고래00:03:33
09.반란의 서막00:02:04
10.벽란도 추격전00:04:34
11.17차 해적 대전00:02:47
12.군선 탈취00:03:06
13.월야해00:01:23
14.여월과 장사정00:02:13
15.소마00:02:36
16.고래잡이00:02:12
17.고래가 나타났다00:02:27
18.밀실 모의00:02:57
19.모흥갑의 최후00:01:11
20.해적과 산적의 연합작전00:06:27
21.누구의 백성이오00:01:46

참여 아티스트 정보

  • - 노형우 [ROH HYEONGWOO] (싱어,작곡)
  • - 리처드 용재 오닐 [RICHARD YONGJAE ONEILL] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 마상우 [MA SANGU] (작곡)
  • - 황상준 [HWANG SANGJUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))