gogyocheosewang-OST-TVN-deulama-CMAC10368-8809388748311 Mở rộng

고교처세왕 - O.S.T (TVN 드라마)

CMAC10368 / 8809388748311

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

‘깡냉이 커플’ 이하나, 서인국의 선물! 소장가치 100% <고교처세왕 O.S.T 음반 세트> 발매
고교처세왕의 종방을 위로한다
“코믹 오피스 활극 SET” O.S.T 음반 발매
캐릭터 스티커, 명장면
‘분리형 포토북’ 수록 소장가치 UP
“고교처세왕 O.S.T 음반”
서인국,이하나,이수혁 등 주연배우의 친필
사인이 담긴 ‘미니 포스터’ 수록
<고교처세왕> O.S.T 음반 출시

18세 고등학생과 28세 본부장을 넘나드는 서인국의 완벽 연기와 이하나의 자연스러운 코믹 연기로 큰 사랑을 받았던 tvN 월화드라마 <고교처세왕>의 O.S.T 음반이 오늘 발매된다.

O.S.T 음반은 드라마 스틸컷을 활용하여 독특한 등장인물 캐릭터를 살렸고 캐릭터와 명장면을 따로 소장할 수 있도록 절취형으로 제작하여 소장가치를 높인 것이 특징이다. 캐릭터의 특징이 여실히 드러나는 개성만점 스티커 등 다양한 구성으로 팬들에게 큰 선물이 될 전망이다.이와 함께 O.S.T 음반에는 주연 배우들의 친필 사인이 포함된 등장인물 캐릭터 포토북과 서인국과 이하나의 코믹한 표정 연기가 돋보이는 스페셜 스티커 등이 함께 수록되어 드라마 종영을 아쉬워하는 팬들을 위한 큰 선물이 될 것으로 기대된다. 또한 액자형 디지팩 구성에 절취가 가능한 북클릿으로 디자인되어 특별함을 더했다.<고교처세왕> O.S.T는 브릿팝, 어쿠스틱 알앤비, 싸이키델릭 록 등 다채로운 장르의 음악을 선보이며 드라마의 인기와 함께 큰 사랑을 받았다. 여심을 뒤흔든 드라마 속 화제의 장면을 장식한 곡들 또한 드라마 안팎에서 열광적인 호응을 불러일으켰다.

서인국이 직접 불러 애절함과 감동을 더한 로맨틱한 감성 발라드 ‘돌아오는 길’과 민석(서인국 분)의 달콤하면서도 박력있는 멘트와 기습 포옹으로 시청자들의 마음을 두근거리게 한 ‘10초 포옹’ 장면에 사용된 허니지(Honey G)의 ‘설렘’이 많은 사랑을 받았으며, 싱어송라이터이자 트렌디하고 세련된 비트로 대세 프로듀서로 주목받고 있는 그레이(GRAY)와 AOMG 레이블의 수장 박재범이 참여한 어쿠스틱 알앤비/힙합곡으로 정인 특유의 소울 보이스가 더해져 드라마 속 감성을 극대화 해 준 ‘살다가 보면’ 또한 O.S.T의 스펙트럼을 넓혀준 곡이다.또한 이밖에 수영(이하나 분)을 향한 자신의 마음을 깨달은 민석이 수영에게 달려가 키스를 했던 ‘계단 키스신’에 먼저 삽입되어 드라마 팬들 사이에서 화제를 불러일으켰던 씨엘(Ciel)의 ‘Butterfly’ 등은 드라마의 감동에 더욱 진한 여운을 남겨 주었고, 이밖에 국민 월드컵 송 ‘승리를 위하여’의 주인공인 트랜스픽션이 참여해 기존의 OST와는 색다른 느낌을 전해준 ‘One Way’ 등 이처럼 음원으로 출시되었던 OST 곡들은 물론 드라마 속 인물들의 감정을 더욱 돋보이게 한 스코어 곡들까지 총망라해 수록되었다. 전체적으로 기타 연주를 중심으로 한 언더그라운드 록 스타일의 곡들로 배우들의 연기보다 앞서가지 않고 드라마의 감정선에서 오버하지 않는 적절히 자제된 듯한 음악들은 시청자들의 마음을 더욱 애끓게 하였다.<고교처세왕> O.S.T 앨범은 드라마 최종회 방송일인 오늘(8월 13일) 엠넷닷컴, 멜론 을 포함한 전 사이트에 음원이 출시되고 음반도 오늘부터 오프라인 음반매장에서 만날 수 있다.
<<자료 제공 = CJ E&M>>

“본 음반 판매 수익금 일부는 CJ 문화재단이 후원하는 신인 창작자들을 위해 사용됩니다.”

상품이미지

gogyocheosewang-OST-TVN-deulama-CMAC10368-8809388748311

수록곡

DISK(CD) 1.
01.고교처세왕 (Title)
02.One Way
03.살다가 보면
04.설렘
05.돌아오는 길
06.Butterfly
07.돌아오는 길 (Inst.)
08.빅뉴스
09.무조건 열심히
10.Blue Sky
11.Raining
12.Sundown
13.우정
14.정비서
15.Ice field
16.Run
17.고마워요

참여 아티스트 정보

  • - 서인국 [SEO INGOOK] (싱어)
  • - 씨엘 (CIEL) [CIEL] (싱어)
  • - 정인 [JUNG IN] (싱어)
  • - 트랜스픽션 [TRANSFIXION]
  • - 허니지 [HONEY G]