seolhae-OST-PCSD01014-8805636610140 Mở rộng

설해 O.S.T

PCSD01014 / 8805636610140

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

<동감>, <바보> 김정권 감독 신작!
박해진 & 이영아 주연!
2015년1월, 눈보다 깨끗한 순백의 감성 멜로 영화가 온다!
박해진, 브라이언, 오리지널 사운드트랙에 참여!!


2015년 1월, 오랜만에 극장가에 순백의 감성 멜로 영화가 찾아온다. <동감> <바보> <그 남자의 책 198쪽> 등 한국형 멜로 장르의 한 획을 그은 김정권 감독의 신작 <설해>가 바로 그 주인공. [별에서 온 그대], [내 딸 서영이], [닥터 이방인] 등 시청률 1위의 국민 드라마에서 탄탄한 연기 내공을 쌓아왔고, 최근 OCN 드라마 [나쁜 녀석들]에서 천재 싸이코패스 역으로 또 다른 매력을 어필한 한류스타 박해진과 [제빵왕 김탁구], [대왕의 꿈] 등 시대극과 현대물을 넘나들며 동안 미모와 러블리한 매력을 어필했던 이영아가 애틋한 사랑을 나누는 두 남녀로 열연을 펼친다. 각자의 사연으로 사랑이 어려운 두 남녀가 우연으로 시작되어 운명 같은 사랑을 나누는 <설해>는 “가볍게만 생각하는 요즘의 사랑 방식이 아닌, 배려와 희생을 다시 한번 생각해 보는 영화를 만들고 싶었다.”는 김정권 감독의 연출의도처럼 아쿠아리스트이자 실업팀 수영선수 만년 후보생 ‘상우’와 어릴 적 아빠와의 추억을 간직한 조향사 ‘선미’가 어떤 사랑 이야기를 펼칠지 기대감이 높아지고 있다. 또한 박해진이 연기한 ‘상우’의 절친으로 [해를 품은 달], [가족끼리 왜이래]에서 훈남 배우로 얼굴을 알린 송재희가, ‘선미’의 주치의로 관록 있는 연극배우 전무송이 가세해 더욱 완성도 높은 감성 멜로 영화의 탄생을 알린다.

오랜만에 만나는 순백의 사랑 이야기를 선사할 <설해>는 오는 1월 8일, 2015년의 포문을 여는 첫 번째 감성 멜로 영화로 관객들에게 다가갈 예정이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.눈 [황선균]00:01:05
02.아빠의 오르골 [오수진]00:00:43
03.외로운 물고기 토미 [오수진]00:01:24
04.자살 소동 [오수진]00:00:48
05.조향연구소의 아침 [오수진]00:01:36
06.사랑이 시작되는 시간 [오수진]00:02:39
07.옛 동네 [황선균]00:02:22
08.데이트 [오수진]00:02:24
09.앰뷸런스 [오수진]00:00:50
10.조박사의 병원 [오수진]00:02:30
11.선미 집 [오수진]00:02:32
12.프로포즈 [오수진]00:03:10
13.전국체전 [오수진]00:02:33
14.한강 [오수진]00:01:41
15.설해 [오수진]00:02:53
16.선물 [오수진]00:01:31
17.성공적인 수술 [황선균]00:02:17
18.상우의 죽음 [오수진]00:03:38
19.편지 [박해진]00:03:38
20.굿바이 그대 [브라이언]00:04:42

참여 아티스트 정보

  • - 박해진 [PARK HAEJIN] (싱어)
  • - 브라이언 [BRIAN] (싱어)
  • - 오수진 [O SUJIN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 황선균 [HWANG SEONKYUN] (싱어)