MISS-mammamia-OST-KBS-deulama-WMED0160-8809447089058 Mở rộng

MISS 맘마미아 O.S.T - KBS 드라마

WMED0160 / 8809447089058

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

185 594 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 185 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 185 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 278 ₫.

음반소개

한고은, 심형탁, 강별, 서도영 주연의 ‘Miss 맘마미아’ OST
히트 OST 작곡가 감동윤 감독과 마성의 락커 신예 김지민의 ‘Sweet Heart’
드라마 속 명품 보이스 베이지 (Beige)의 ‘달콤한 이야기’


KBS Drama 특별기획 ‘Miss 맘마미아’의 첫 번째 OST가 발매된다.

‘Sweet Heart’는 숨겨지지 않을 만큼 벅찬 사랑하는 마음을 시원하고 경쾌한 멜로디에 따뜻하고 달콤한 가사가 어우러진 락 장르의 곡으로 과거의 상처를 딛고, 각자의 방법으로 삶을 살아가며 그 안에서 진정한 사랑을 찾아가는 주인공들의 스토리에 더욱 힘을 실어주고 있다.

신예 김지민은 무거우면서도 강한 사운드의 장르 ‘락’ 을 기반으로 하고 있음에도 그만의 깨끗하고도 부드러운 보이스로 드라마 속에서 잘 조화를 이루며 신인임에도 불구하고 Miss 맘마미아 OST 주인공으로 선택되었다.

또한 '달콤한 이야기'는 꿈같이 문득 다가온 사랑에 가슴가득 벅찬 마음과 영원히 함께 하고 싶은 마음을 베이지의 청하하면서도 애절한 보이스에 담아 새로운 시작을 알리는 이 봄을 더욱 설레이게 한다.

‘Sweet Heart’는 다양한 장르의 히트 OST곡을 작곡한 작곡가이자 Miss 맘마미아 음악감독인 개미(강동윤)이 직접 작곡, 작사하였으며, ‘달콤한 이야기는 베이지가 직접 작사하였으며, 개미(강동윤)과 이건영의 공동 작곡한 곡이다.

드라마 ‘Miss 맘마미아’는 과거가 있는 네 여자의 사랑과 연애에 관한 유쾌한 수다와 인생 분투기를 그린 로맨틱 멜로 드라마로, 네 여자를 둘러싼 두 남자, 진실된 사랑을 꿈꾸는 연애 초보남과 사랑을 버려야 했던 연애사냥꾼의 좌충우돌 사랑 찾기를 그린 드라마이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Sweet Heart [김지민]00:03:27
02.달콤한 이야기 [베이지]00:03:29
03.달콤한 이야기 (Ballad Ver.) [베이지]00:04:22
04.Sweet Heart (Inst.)00:03:27
05.달콤한 이야기 (Inst.)00:03:29
06.달콤한 이야기 (Ballad Ver.) (Inst.)00:04:22

참여 아티스트 정보

  • - 강동윤 (개미) [KANG DONGYUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 김지민 [KIM JIMIN] (싱어)
  • - 베이지 [BEIGE] (싱어)