susanghan-gajeongbu-OST-SBS-deulama-jaebalmae-WMED0667-8809516261347 Mở rộng

수상한 가정부 O.S.T - SBS 드라마 (재발매)

WMED0667 / 8809516261347

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

수상한 가정부 O.S.T는 이미 발표된 싱글들을 재믹싱하여 드라마에 삽입되었던 배경음악들을 추가하여 발표하였다. 유성은의 "Twilight"은 이미 디지털로 발표한 버젼과는 다르게 기타인트로를 추가하여 드라마상 충격적인 엔딩때 삽입되었던 버젼을 수록하였다. 김예림의 "부탁해요"는 김예림 특유의 몽환적인 목소리로 어두운 현실을 마주한 가족들의 희망을 향한 메세지를 표현한 곡으로 드라마의 명장면들에 삽입되어 가장 인상적인 O.S.T곡으로 기억되는 곡이다.

그 밖에 출연자였던 김소현의 앳된 소녀의 매력으로 향수에 젖게해주는 곡인 "첫번째 사랑을 시작해요"는 모던락 스타일의 곡으로 수상한 가정부의 한결의 테마로 역을 맡은 김소현이 기교없는 깨끗한 목소리로 한결의 감정을 잘 표현하고 있으며 극중 오디션 참가곡으로 사용되어 기억에 남는 노래이다. 또한 강지우와 주인공 최지우의 Original dialogue로 시작하는 강지우의 사랑스러운 목소리와 최지우의 건조한 극중 대사가 묘하게 미소를 짓게 만드는 매력을 가진곡으로 드라마 팬뿐만 아니라 집으로 향하는 길에 엄마와 아이가 함께 부르는 곡으로 추천하고 싶은 노래이다.

그 밖에 Main Theme로 사용되었던 "복녀 Theme op 1, 2"와 복녀의 신비스러움을 표현한 "Magic", 미스테리와 긴장감을 도왔던 "Dark home", "What Happened", 코믹적인 부분에 사용되었던 "Busy", 가족들의 갈등이 봉합되는 장면들에 사용되었던 "Home"등의 Score를 추가하여 드라마의 팬들에게 다시 한번 추억을 선사하는 O.S.T가 될듯하다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Intro
02.Twilight
03.부탁할게요
04.첫 번째 사랑을 시작해요
05.반짝반짝 우리 집 (Original Dialogue with 최지우)
06.Magic
07.복녀 Theme op.1
08.복녀 Theme op.2
09.Busy
10.Dark Home
11.What Happened
12.Home
13.(Bonus Track) 반짝반짝 우리 집
14.(Bonus Track) 반짝반짝 우리 집 (Instrumental)

참여 아티스트 정보

  • - 강지우 [KANG JIU] (싱어)
  • - 김소현 [KIM SOHYEON] (싱어)
  • - 김예림 [KIM YERIM] (싱어)
  • - 유성은 [U SUNGEUN] (싱어)