sinsegye-OST-OPC0648-8809258522928 Mở rộng

신세계 O.S.T

OPC0648 / 8809258522928

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

한국 영화사에 신세계를 열었던 범죄 드라마의 걸작!
영화 “신세계” OST 2년만에 전격 발매!


2013년 2월 21일 개봉되어 4,680,000명의 관객 동원에 성공했던 영화 “신세계”.
최민식, 이정재, 황정민, 박성웅 등 남성 배우들의 치열한 열연이 많은 관객들의 뇌리에 강렬히 각인된 작품으로 기억되고 있다.
2015년 4월, 마침내 영화 오리지널 사운드트랙 앨범이 2년 2개월여 만에 CD로 발매되게 되었다. 그 동안 “신세계”에 열광했던 열혈 팬들은 영화에 흐르던 오리지널 사운드트랙 음악을 애타게 찾았다고 한다.
영화 “강남 1970” OST로 다시 한번 우리 영화음악계 명장임을 알려준 조영욱 음악감독의 작품으로 정현수, 홍대성, 석승희 등 세 작곡가가 조감독과 멋진 콤비를 이루며 스코어 음악을 만들어냈다

또한 조영욱 음악감독이 이끈 Joe’s Film Orchestra와 Yun Strings, 클라리넷 연주자 김민조가 연주가로 참여한 “신세계” 사운드트랙 음반에는 총 21곡이 수록되어 있다. 한국 영화사에 새로운 장을 열었던 범죄 드라마의 걸작 “신세계” OST로 여전히 남아있는 영화의 진한 여운을 만끽해 보시길 바란다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.어느 날 밤
02.장례식
03.신세계 프로젝트
04.나는 누구인가?
05.두렵지 않아
06.예의 없는 사람들
07.아름다운 사람들
08.차가운 피
09.노크하지 않은 방문객
10.지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들
11.기나긴 이별
12.안녕 그대여
13.대체 그 계획이 뭔데
14.얼어붙은 시간
15.그대에게 마지막 손길을
16.우정 어린 설복
17.마지막 선택
18.잘못된 판단
19.신의 가호를 빌면서
20.차가운 복수
21.Big Sleep

참여 아티스트 정보

  • - 조영욱 [JO YEONGUK] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))