gyeolhon-ui-yeosin-OST-VDCD6456-8809206257759 Mở rộng

결혼의 여신 - O.S.T

VDCD6456 / 8809206257759

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개


박완규, 조성모, 바다, T.A.P 가창력 대표 가수들의 애절한 발라드와 주옥 같은 스코어 음악 수록
작곡가 오준성, 여심을 자극하는 테마곡과 스코어뮤직으로 시청자들의 감성충족
서로 다른 가치관을 가진 커플들의 사랑과 갈등을 보여준 ‘결혼의 여신’ 정식 O.S.T 전격 공개!

서로 다른 가치관과 인생관을 가진 커플들의 사랑과 갈등을 그린 SBS 주말 드라마 ‘결혼의 여신’ (연출 오진석, 극본 조정선)의 정식 O.S.T. 앨범이 발매 되었다.이번 앨범에는 드라마 음악의 중심에 서 있는 오준성 작곡가의 테마곡 5곡과 주옥 같은 스코어 음악 14곡 총 19곡이 수록되었다.드라마에서 능청스러운 감초 연기로 찬사를 받았던 박완규는 특유의 허스키한 록보이스로 절제되면서도 파워풀한 ‘Always’를 불렀으며, 애절하고 호소력 짙은 감성 보이스의 조성모는 ‘Someday’의 발라드 버전과 일렉트로닉 발라드 버전을 통해 두 가지 매력을 보여주었다.또한 바다의 여성미 물씬 풍기는 보이스와 호소력 있는 감성을 담은 ‘Stay’는 3040의 여심을 자극하며 공개 전부터 발매에 대한 많은 기대감과 주목을 받았으며, 신인가수 T.A.P(티에이피)가 서정적이고 파워풀한 느낌으로 표현한 가수 이상은의 ‘언젠가는’의 편곡은 원곡의 감수성에 부드러움을 더한 감성발라드로 재해석되었다는 평을 받았다.

각기 다른 4명의 여주인공들의 심리와 갈등을 고조시키며 여심을 자극한 스코어 음악은 주인공들의 캐릭터에 대한 감정 몰입도를 높였으며, 이 중에서도 특히 지혜(남상미 분)와 현우(이상우 분)가 처음 운명적 사랑을 느끼게 된 제주도 장면의 배경음악으로 삽입된 ‘Love Wind (지혜&현우 러브테마)’는 영상미를 더욱 돋보이게 했다는 평가와 더불어 방송됨과 동시에 많은 사랑을 받았다.


수록곡

DISK(CD) 1.
01.Always00:04:11
02.Someday (Ballad Ver.)00:03:49
03.Stay00:04:19
04.언젠가는00:04:11
05.Someday00:03:38
06.Love Wind00:02:36
07.Goddess Of Wedding (Opening Title)00:02:00
08.Marriage Blue00:02:29
09.Woman Road00:02:20
10.Heartbreaker00:02:27
11.Life Of A Woman00:01:44
12.Nan Li Bup Suk00:02:05
13.Feel Regret00:02:27
14.Sad Wedding00:02:20
15.Blue Walking00:02:01
16.Meet Again00:03:00
17.Working Mom00:01:57
18.Sad Afternoon00:01:45
19.Playboy00:01:23

참여 아티스트 정보

  • - 바다 [BADA] (싱어)
  • - 박완규 [PARK WANKYU] (싱어)
  • - 오준성 [OH JUNSEONG] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 조성모 [JO SUNGMO] (싱어)
  • - 티에이피 [TAP]