daeho-da-hu-OST-2CD-JEC0115-8809051663699 Mở rộng

대호 (大虎) O.S.T (2CD)

JEC0115 / 8809051663699

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

446 429 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 446 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 446 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 669 ₫.

음반소개

스크린에서 미처 다하지 못한
가슴 먹먹한 이야기를 음악으로 듣다


영국 에비로드 스튜디오 전곡 녹음

“아이언 맨”, “셰익스피어 인 러브”, “빌리 엘리어트” 영화음악 에릭 클랩튼, U2, 데이빗 보위, 마돈나, 콜드플레이, 폴 매카트니 등당대 팝 스타들과 음악작업을 해 온 영국출신 작곡가 겸 지휘자, 오케스트레이터 닉 잉맥(Nick Ingman) 참여


42곡의 선율에 담긴 대서사시 “대호(大虎)” OST

조선 최고의 포수 그리고 조선의 마지막 호랑이, 그 닮은 운명의 두 존재가 보여주는 강렬한 이야기를 그렸던 시대극 “대호”는 176만 여명의 관객이 본 작품이다.

비록 기대에 못 미치는 흥행성적을 기록하며 많은 아쉬움을 남긴 작품으로 기억되지만, 139분의 긴 러닝타임 동안 주요 장면을 장식했던 음악은 영화를 본 관객들에게 깊은 여운으로 드리워져 있다.

“대호”를 본 관객들에게는 영화전편에 흘렀던 연주음악 및 합창곡들이 귓가에 여전히 맴돌 것이다. 한 편의 대서사시가 마치 음악에 녹아있는 듯한 경험을 가져다 주는 영화 “대호”, 그 사운드트랙 앨범은 충무로를 대표하는 조영욱 음악감독과 홍대성, 조혜원, 윤소라 등 명콤비를 일구어낸 작곡가들에 의해 탄생되었다.

그들은 ‘최고의 우리영화음악을 만들자’라는 사명감 아래 The Soundtrackings란 팀을 결성, “뷰티인사이드”, “내부자들” OST를 발표한 바 있다. 특히 “대호” 사운드트랙 앨범은 음악인이라면 일생에 한 번쯤은 음악작업을 하고 싶어하는 곳, 바로 영국 런던의 에비로드 스튜디오(Abbey Road)에서 이루어졌다.

무려 42곡의 영화 속 음악을 완성시켜 OST에 수록했을 정도로 “대호” 오리지널 사운드트랙 앨범은 우리 영화음악 역사에 있어 기념비적인 작품으로 평가될 것으로 보인다.

무엇보다 가장 주목해야 할 부분은 “아이언 맨”, “셰익스피어 인 러브”, “빌리 엘리어트”, “캐리비안의 해적”, “미이라”, “치킨 런” 및 마이클 잭슨의 유작 에 참여했던 작곡가 겸 지휘자로 명성을 드높인 닉 잉맨(Nick Ingman)이 “대호” OST에 함께 했다는 점이다.

영화음악은 물론 에릭 클랩튼, U2, 데이빗 보위, 마돈나, 콜드플레이, 폴 매카트니, 레이 찰스, 오아시스, 라디오헤드, 뮤즈, 스팅, 존 레전드 등 이루 헤아릴 수 없는 당대 팝 아티스트들의 노래 및 앨범 작업에도 참여해 와 그래미상 후보에도 3차례 오르기도 한 닉 잉맨, 이번 “대호” OST에서 관현악곡의 편곡을 담당하는 오케스트레이터 겸 지휘자로 최고의 영화 스코어 곡들이 탄생되는데 크게 이바지했다.

또한 “대호” OST에는 가족 영화 “패딩턴”에서 천상의 하모니를 선사했던 카디널 본 메모리얼 학교 소년 합창단(Cardinal Vaughan Memorial School Boys Choir), 전문적으로 영화음악 작업에만 몰두하며 그 실력으로 널리 알려진 그룹 메트로 보이시즈(Metro Voices)가 함께 해 이 세상에서 가장 아름다운 하모니와 스캣, 허밍을 들려주며 명품 사운드트랙 “대호” 라이너 노트에 이름을 올리게 되었다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.오프닝
02.질주
03.불길한 오후
04.침입자
05.
06.대호
07.상심
08.회한
09.父情
10.아버지의 땅
11.대호를 찾아서
12.분노의 질주
13.석이
14.늑대소굴
15.사라져 버린 석이
16.아들
17.석이 죽음
18.죽음의 부정
19.작별
20.아버지와 아들(Alternative track)
21.The End
DISK(CD) 2.
01.오프닝(Alternative track)
02.감시
03.호랑이 사냥
04.갈등
05.옛날 옛적에
06.父情(Alternative track)
07.마중
08.아버지와 아들
09.지켜보다
10.숲속
11.철포 회수대
12.포효하다
13.습격
14.부정한 동맹
15.먼 하늘
16.지리산 산군
17.대호와 만덕
18.서로 바라보다
19.우리동네
20.고이 잠들다
21.새로운 탄생

참여 아티스트 정보

  • - 조영욱 [JO YEONGUK] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))