yeogdoyojeong-gimbogju-OST-MBC-sumog-minisilijeu-KTMCD0753-8809269507037 Mở rộng

역도요정 김복주 O.S.T - MBC 수목 미니시리즈

KTMCD0753 / 8809269507037

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

‘청춘들의 꿈과 사랑을 그린 ‘역대급 청춘물’ MBC 수목 미니시리즈 ‘역도요정 김복주’ Original Sound Track 음반이 공개됐다.

역도요정 김복주 Original Sound Track 음반은 드라마의 감성과 잘 어우러져 많은 사랑을 받았던 ‘김종완 of NELL ? You&I’, ‘한희정 ? 꿈꾼다’, ‘스탠딩 에그 ? 데리러 갈게’, ‘이진아 ? 또또또’, ‘김민승 ? 앞으로’, ‘제이미(더러쉬) ? 왠지 요즘’, ‘안현정 ? 사랑인걸까’, ‘이해인 ? 스르륵’ 총 8곡의 완성도 높은 OST와 청춘 감성을 그대로 표현해 역도요정 김복주의 딱 맞는 옷과 같이 극의 몰입도를 더해준 Score Track 16곡이 포함되어 총 24곡으로 이루어졌다.

‘음악감독을 맡은 ‘김준석, 정세린(Movie Closer)’는 ‘W’, ‘시그널’, ‘해를 품은 달’, ‘그녀는 예뻤다’, ‘미생’등의 드라마와 ‘타짜’, ‘헬로우 고스트’, ‘써니’, ‘과속스캔들’등의 영화를 포함한 총 90편이 넘는 드라마 및 영화음악을 맡으며 대중들에게 큰 사랑을 받고 있다. 김준석 음악감독은 이천 춘사대상영화제와 대종상영화제에서 음악상을 수상하는 등, 장르를 불문하고 완성도 높은 음악으로 대한민국의 음악 콘텐츠를 이끌어가는 대한민국의 대표 음악감독이다.

역도요정 김복주의 풋풋하고 설레는 감성을 그대로 표현해낸 음악으로 역도요정 김복주 팬들에게 드라마의 여운을 느낄 수 있는 좋은 선물이 될 것이다.

바벨만 들던 스물한 살 역도선수 김복주에게 닥친 폭풍 같은 첫사랑을 그린 감성 드라마로 어떤 이에게는 추억을 떠올리게 하고 어떤 이에게는 공감을 느끼게 하여 큰 사랑을 받았다.

한편, 역도요정 김복주 Original Sound Track 음반은 1월 18일에 발매될 예정이다

수록곡

DISK(CD) 1.
01.You&I [김종완 of Nell]
02.꿈꾼다 [한희정]
03.데리러 갈게 [스탠딩 에그]
04.또또또 [이진아]
05.앞으로 [김민승]
06.왠지 요즘 [제이미(더러쉬)]
07.사랑인걸까 [안현정]
08.스르륵 [이해인]
09.클리어
10.역도요정 김복주
11.스무살
12.다른 꿈, 하나의 마음
13.새로운 시작
14.Lovely Day
15.한얼체대 역도부
16.복주네 치킨집
17.복' 주는 사랑
18.What??
19.남사친vs여사친
20.못난이 삼인방
21.또 보자, 뚱!
22.잃어버린 꿈
23.그날의 우린
24.두꺼비와 동전

참여 아티스트 정보

  • - 김민승 [KIM MINSEUNG] (싱어)
  • - 김종완 [KIM JONGWAN] (싱어)
  • - 김준석 [KIM JUNSEOK] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 스탠딩 에그 [STANDING EGG]
  • - 안현정 [AN HYEONJEONG] (싱어)
  • - 이진아 [LEE JINAH] (싱어)
  • - 이해인 [LEE HAEIN] (싱어)
  • - 정세린 [JUNG SERIN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 제이미 [J.MEE] (싱어)
  • - 한희정 [HAN HEEJUNG] (싱어)