antulaji-OST-TVN-deulama-461170-8809534461170 Mở rộng

안투라지 O.S.T - TVN 드라마

461170 / 8809534461170

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

혁오, 도끼, 에디킴 등 올스타들 참여 tvN '안투라지' MIXTAPE 음반 발매! 오늘(16일)부터 예약 판매 시작!
- '안투라지' MIXTAPE 음원반, 23일 온오프라인 발매 예정
- 미공개 가창곡과 BGM, 드라마 스틸컷 등도 함께 수록


흥미로운 연예계 스토리를 사실적으로 그려내 사랑을 받았던 드라마 ‘안투라지’가 MIXTAPE(믹스테이프) 음반을 발매한다.

다음주 종영을 앞둔 tvN ‘불금불토’ 스페셜 드라마 ‘안투라지(연출 장영우, 극본 서재원?권소라)’가 오는 23일 드라마 MIXTAPE를 모은 음원반 출시를 앞두고, 오늘(16일)부터 예약 판매를 시작한다.

이번 앨범에는 혁오의 'MASITNONSOUL(맛있는술)', 도끼의 'The Good(더 굿)', 에디킴X펀치넬로의 '2NIGHT', 서사무엘의 '안투라지(ENTOURAGE)', 레디의 '너라도', 도끼의 ‘풋 잇 다운(Put It Down)’, 빈지노의 ‘업 업 앤드 어웨이(Up up and away)’, 지투의 ‘영 앤드 어라이브(Young & Alive)’ 등 드라마 곳곳에 삽입되어 극의 매력을 더하고, 음원으로도 공개되어 대중들에게 호평을 받았던 MIXTAPE들이 모두 수록될 예정이다.

특히, 기 공개되었던 MIXTAPE 음원 외에도 미공개 가창곡 2곡과 그 외 BGM들 역시 함께 포함되어 있어 드라마 팬들에게 새로운 재미를 줄 것으로 기대를 모은다.

또한, 음반 내에는 '안투라지'의 등장인물 소개와 드라마 주요 스틸컷, 촬영장 스틸컷 등의 자료들이 고화질로 수록되어 있어 '안투라지'의 애청자들에게 작은 선물이 될 예정이다.

'안투라지' MIXTAPE 음원반은 'MIXTAPE'라는 콘셉트에 맞게 음반 이미지에 LP판 디자인을 차용하여 드라마부터 음원, 음반까지 하나의 컨셉으로 이어가는 등 '안투라지'만의 톡톡 튀는 매력을 다시 한 번 느끼게 한다.

한편, tvN 불금불토 스페셜 드라마 ‘안투라지’의 MIXTAPE 앨범은 오늘(16일)부터 예약 판매를 진행하고 있으며, 오는 23일 온, 오프라인을 통해 정식 발매된다.

상품이미지

antulaji-OST-TVN-deulama-461170-8809534461170

수록곡

DISK(CD) 1.
01.MASITNONSOUL [hyukoh]
02.The Good (feat. Hash swan) [Dok2]
03.2NIGHT [Eddy Kim & Punchnello]
04.ENTOURAGE [Samuel Seo]
05.너라도 (feat. 김보아 of SPICA) [Reddy]
06.Put it down (feat. 김효은, 창모) [Dok2]
07.Up up and away(Prod by Shimmy Twice) [Beenzino]
08.Young & Alive [G2]
09.The moment (feat. 김꽃) [로코모티브]
10.Beautiful world (feat. 프롬) [로코모티브]
11.Shit Up
12.Go Away
13.거봐거봐
14.Run
15.Step Out
16.그런거야
17.따분한 일상
18.기분 좋은 아침

참여 아티스트 정보

 • - 김보아 [KIM BOA] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 김효은 [KIM HYOEUN] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 도끼 [DOK2] (싱어)
 • - 레디 [REDDY] (싱어)
 • - 로코모티브 [LOCOMOTIVE]
 • - 빈지노 [BEENZINO] (싱어)
 • - 서사무엘 [SAMUEL SEO] (싱어)
 • - 에디킴 [EDDY KIM] (싱어)
 • - 지투 [G2] (싱어)
 • - 창모 [CHANGMO] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 펀치넬로 [PUNCHNELLO] (싱어)
 • - 해쉬스완 [HASH SWAN] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 혁오 [HYUKOH]