goldeunseulleombeo-OST-DK0937-8808678309386 Mở rộng

골든슬럼버 O.S.T

DK0937 / 8808678309386

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

설날 최고의 기대작 영화 <골든슬럼버> OST 발매!
독보적 음색의 강승윤ㆍ이하이가 재해석한 비틀즈의 ‘골든슬럼버(Golden Slumbers)’수록!
신해철+강동원+김성균+김대명 특별 콜라보레이션 ‘힘을 내’, 황금빛 감동 선사!


광화문에서 벌어진 대통령 후보 암살사건의 범인으로 지목된 한 남자의 도주극을 그린 영화로 강동원을 비롯 김의성, 한효주, 김성균, 김대명 등 실력파 배우들이 가세해 큰 화제를 모으고 있는 영화 <골든슬럼버>의 음악들이 OST 앨범으로 발매된다.

영화만큼이나 다채로운 음악들로 개봉 전부터 큰 화제를 불러 모은 <골든슬럼버>OST앨범에는 지난 1월 선공개 되며 영화 팬들의 극찬을 받았던 ‘강승윤’, ‘이하이’버전의 ‘Golden Slumebrs’외에 우아하고 서정적인 보컬의 소유자 언노운드레스 버전의 ‘Golden Slumebrs’도 새롭게 추가 돼 다양한 감동을 선사한다.

또한 수록곡 고(故)신해철의 ‘그대에게’, ‘힘을 내’는 건우와 친구들의 우정과 청춘을 대변하는 곡으로 유가족 측의 전폭적인 지지에 힘입어 영화의 주요 테마곡으로 활용되었다. 특히 ‘힘을 내’는 주인공 강동원과 김대명, 김성균이 함께 부른 곡에 고(故)신해철의 미공개 보컬 트랙이 더해지며 각별한 의미를 지닌 곡으로 재탄생했다. 미공개 버전은 고인이 남겨 놓은 컴퓨터 파일 속에서 발견된 것으로 신해철과 실제로 합창하는 듯한 사운드를 연출, 그 의미를 더한다.

언제 들어도 심장이 쿵쾅거리는 에너지 넘치는 선율과 청춘의 순수한 고백을 담은 ‘그대에게’, 도움이 필요한 누군가를 응원하는 따뜻한 가사가 담긴 ‘힘을 내’, 비틀즈의 숨은 명곡 ‘Golden Slumbers’외에 각각의 인물들의 서사를 담아낸 음악들까지 총 14곡이 수록 된 <골든슬럼버>의 OST는 관객들에게 지워지지 않는 여운과 진한 향수를 전달할 것으로 기대한다.

한순간 세상이 주목하는 암살범이 된 한 남자의 도주극에서 비롯된 예측할 수 없는 스토리와 강동원의 새로운 연기 변신, 여기에 실력파 배우들의 결합이 더해져 설 연휴 최고의 기대작으로 화제를 모으는 영화 <골든슬럼버>는 오는 2월 14일 개봉되며 <골든슬럼버 OST>음원은 하루 앞선 13일 정오 각 음원사이트를 통해 공개된다.

<앨범 구성>
- 사양 : 디지팩 24p
- 구성 : 영화 이미지, 스틸컷, 가사, 크래딧

상품이미지

goldeunseulleombeo-OST-DK0937-8808678309386

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Intro
02.Golden Slumbers (강승윤 ver.) [강승윤]
03.건우
04.무열
05.Golden Slumbers (이하이 ver.) [이하이]
06.민씨
07.선영
08.Golden Slumbers (언노운드레스 ver.) [언노운드레스]
09.힘을 내 (친구들 with 신해철 ver.) [강동원, 김대명, 김성균, 신해철]
10.금철
11.황국장
12.동규
13.그대에게 (New ver.) [신해철]
14.힘을 내 (New ver.) [신해철]

참여 아티스트 정보

  • - 강동원 [KANG DONGWON] (싱어)
  • - 강승윤 [GANG SEUNGYUN] (싱어)
  • - 김대명 [KIM DAEMYEONG] (싱어)
  • - 김성균 [KIM SEONGGYUN] (싱어)
  • - 신해철 [SHIN HAECHUL] (싱어)
  • - 언노운드레스 [UNKNOWN DRESS] (싱어)
  • - 이하이 [LEE HI] (싱어)