gusbai-miseuteo-beullaeg-OST-MBCdeulama-L100005212-8804775071270 Mở rộng

굿바이 미스터 블랙 O.S.T - MBC드라마

L100005212 / 8804775071270

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

굿바이 미스터 블랙 OST앨범 발매!

몬테크리스토 백작을 모티브로, 한 남자의 강렬한 복수극에 감성 멜로를 더한 이진욱, 문채원 주연의 ‘굿바이 미스터 블랙’! 황미나의 동명 원작이 드라마화 된다는 사실만으로 대중들의 큰 관심을 보였던 이번 드라마의 OST 앨범이 발매된다.

첫 번째 OST는 명실공히 드라마 OST의 여왕 백지영이 부른 “그렇게 안녕”이다. 주인공 차지원(이진욱 분)과 김스완(문채원 분)의 안타까운 사랑을 노래한 “그렇게 안녕”은 백지영과 “그 여자”, “여기가 아파” 등의 OST 대히트를 만들었던 전해성이 곡을 썼고 “우연히 봄”, ”안녕”, ”모르나봐”등 다수의 OST를 작사해온 최재우가 참여하여 더 큰 기대를 모으고 있다. 백지영 특유의 호소력 있는 보이스와 감정선을 잘 표현한 “그렇게 안녕”은 오랫동안 일명 백지영표 발라드를 기다려온 팬들에게 큰 선물이 될 것이다.

제자리 걸음은 작곡가그룹 아이코닉사운즈에서 프로듀싱한 발라드 곡으로 드라마 속 인물들의 갈등과 사랑을 애절한 감성으로 담아낸 트랙이다. 이 곡의 보컬을 맡은 배수정은 직접 작사, 작곡에도 참여하는 열의를 보이며 섬세한 표현으로 곡의 완성도를 더했다. 싱어를 넘어 싱어송라이터로 성장한 배수정의 역량을 엿볼수 있다.

송유빈의 "아마도 이건"은 사랑에 빠진 한 남자의 순수하고 벅차 오르는 마음을 표현한 노래로 기타리스트 정재필의 화려한 기타, 최훈의 베이스 그리고 화려한 스트링이 인상적인 미디엄템포의 곡. 송유빈의 시원하고 담백한 보컬이 곡의 분위기를 더욱 살려주고 있으며 따뜻한 이 계절과 잘 어울린다.

투빅이 부른 “참아”는 쓸쓸함이 묻어나는 기타 리프와 피아노 선율이 돋보이는 곡으로 투빅 특유의 호소력 있는 보컬과 극중 블랙(이진욱 분)의 마음을 담은 애절한 가사가 조화롭게 어우러졌다. 매회마다 자체 시청률을 갱신하며 웰메이드 드라마로 평가받고 있는 음원강자 투빅은 최근 복면가왕 펭귄맨으로 출연해 가왕 후보까지 올랐으며 “요즘 바쁜가봐”, “오늘 같은 밤이면”, “또 한 여잘 울렸어” 등 다수의 히트곡과 굿닥터 OST였던 “사랑하고 있습니다”로 차트 올킬의 기염을 보여준 현존하는 최고의 남성 보컬 그룹이다. “참아”는 국내 최고의 작곡가 겸 프로듀서인 조영수와 이유진 콤비가 작,편곡을 맡았고 다수 OST 히트곡을 작사한 최재우가 참여하였다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.여명의 협주곡 - Various Artists00:02:46
02.그렇게 안녕 [백지영] (TITLE)00:04:02
03.제자리 걸음 [배수정]00:03:49
04.아마도 이건 [송유빈]00:03:46
05.참아 - 투빅00:03:05
06.남자의 고독-지원 테마 - Various Artists00:03:43
07.선재 테마 - Various Artists00:02:31
08.Deep breath - Various Artists00:01:46
09.사건의 시작 - Various Artists00:02:05
10.Countdown - Various Artists00:04:48
11.Pressure - Various Artists00:02:14

참여 아티스트 정보

  • - 배수정 [PAE SUJUNG] (싱어)
  • - 백지영 [BAEK JIYOUNG] (싱어)
  • - 송유빈 [SONG YUVIN] (싱어)