teuloteuui-yeon-in-OST-PART-1-S90761C-8803581197617 Mở rộng

트로트의 연인 - O.S.T PART 1

S90761C / 8803581197617

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

185 594 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 185 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 185 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 278 ₫.

음반소개

KBS 2TV 월화드라마 '트로트의 연인' O.S.T Part 1
크레용팝 <헤이 미스터>

80년대 고고장으로 Go Go 씽!! KBS 2TV 월화드라마 '트로트의 연인' O.S.T 첫 번째 곡인 <헤이 미스터>는 절로 어깨가 들썩들썩, 자던 아이도 벌떡 일어나 씰룩씰룩 춤을 추게 만드는 '크레용팝'만의 디스코곡이다. 곡은 인트로부터 우리를 고고장 스테이지 위로 올려놓는다. 이어서 재치있고 독특한 가사가 흘러나오면 "아~ 크레용팝!"이라는 탄성이 절로 나온다. 단 1절만 지나도 이 노래를 따라 부르며 크레용팝과 함께 "미스터 김, 미스터 강, 미스터 리"를 외치는 자신을 발견하게 될 것이다. 에일리 <눈물이 맘을 훔쳐서> 등 수많은 히트곡을 선사한 음악감독 '개미'와 김세진 콤비의 새로운 합작품!

수록곡

DISK(CD) 1.
01.헤이 미스터
02.헤이 미스터 (Inst.)

참여 아티스트 정보

  • - 크레용팝 [CRAYON POP]