jug-eoya-saneun-namja-OST-MBC-sumogminisilijeu-NATCD0475-8809291273399 Mở rộng

죽어야 사는 남자 O.S.T - MBC 수목미니시리즈

NATCD0475 / 8809291273399

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

민수르 신드롬으로 연일 화제가 되고 있는 MBC 수목드라마 [죽어야 사는 남자] (극본 김선희, 연출 고동선, 제작 ㈜도레미엔터테인먼트)의 첫 번째 OST "죽어도 좋아"가 발매되었다. 최근 인디씬에서 독보적인 매력, 개성 넘치는 보컬로 주목을 받고 있는 밴드 '소란'의 보컬 '고영배'가 참여한 "죽어도 좋아"는 빠른 비트 위에 어쿠스틱한 사운드와 강렬한 기타가 어우러진 락 스타일의 곡이며, 신나는 리듬 위에 적절히 흥을 돋우는 샤우팅과 가사에 따라 위트 넘치게 표현하는 '고영배' 특유의 부드럽지만 힘있는 보컬이 매우 인상적인 곡이다. "죽어도 좋아"는 '정승환' "너였다면", "그 겨울", '폴킴' "있잖아", '예성' "봄날의 소나기" 등을 발표하며 주목 받고 있는 프로듀싱 팀 '1601'이 작업하였으며 유쾌하고 톡톡 튀는 가사를 써 내려간 작사가 '지일국'이 참여해 이목을 집중시킨다. '고영배'의 상쾌한 보컬로 만나게 될 "죽어도 좋아"는 무더운 여름 사이다 같은 청량감을 선사할 것으로 기대해본다.
`보이스 오브 코리아 시즌2` 우승자 '이예준'이 참여해 더욱 관심을 모은다. "같은 마음이라면"은 피아노, 기타, 스트링만으로 연주되는 잔잔한 감성 발라드다. 피아노 아르페지오 위에 '이예준'의 호소력 짙은 목소리가 펼쳐져 듣는 이들의 집중력을 높인다. 무엇보다 위로를 전하는 노랫말이 진한 여운을 남긴다. "같은 마음이라면"은 '정승환'의 "너였다면"과 "그 겨울", '폴킴'의 "있잖아", '예성'의 "봄날의 소나기" 등을 발표하며 주목 받고 있는 프로듀싱 팀 '1601'의 작곡했다.
"가장 쉬운 일"은 차분한 도입부, 후반부 전조와 함께 8비트 리듬으로 다이내믹한 기분을 느낄 수 있는 미디엄 템포의 발라드 곡이다. 은은하게 감싸주는 리얼 스트링과 심플하면서 세련된 플레이를 보여주는 기타가 인상적이다. 무엇보다 보컬리스트로 블락비의 '태일'이 참여해 관심을 높인다. 태일은 최근 솔로 곡 "좋아한다 안한다"를 발표하며 아티스트로서 진화한 모습을 보여준 바 있다. 이번 "가장 쉬운 일"을 통해 특유의 맑고 깨끗하면서도 달콤한 목소리로 따뜻한 감성을 전한다.
'가장 쉬운 일'은 '정승환' "너였다면", "그 겨울", '폴킴' "있잖아", '예성' "봄날의 소나기" 등을 발표하며 주목 받고 있는 프로듀싱 팀 '1601'이 작업했다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.죽어야 사는 남자 Title
02.죽어도 좋아 [고영배(소란)]
03.같은 마음이라면 [이예준]
04.가장 쉬운 일 [태일(블락비)]
05.Symphony of 장달구
06.보두안티아의 봄
07.Still warm
08.Classy
09.장달구 등장
10.Angry Cinderella
11.My people
12.고뇌하는 장달구
13.Oh my god
14.agony
15.Temptation
16.A tough ma'am

참여 아티스트 정보

 • - 1601 (작곡,작사,편곡)
 • - 고영배 [GO YEONGBAE] (싱어)
 • - 고영화 [GO YEONGHWA] (편곡)
 • - 김정주 [KIM JEONGJOO] (편곡,작곡)
 • - 김호경 [KIM HOKYEONG] (작사)
 • - 박태현 [PARK TAEHYEON] (작곡,편곡)
 • - 서정범 [SEO JEONGBEOM] (작곡,편곡)
 • - 양성우 [YANG SEONGWOO] (편곡,작곡)
 • - 유태진 [YOO TAEJIN] (편곡,작곡)
 • - 이예준 [LEE YEJUN] (싱어)
 • - 정승현 [JUNG SEUNGHYEON] (작곡)
 • - 지일국 [JEE ILGUK] (작사)
 • - 태일 (BLOCK B) [TAEIL] (싱어)