yeon-aejojagdan-silano-OST-TVN-deulama-CMAC10135-8809388740568 Mở rộng

연애조작단 : 시라노 - O.S.T (TVN 드라마)

CMAC10135 / 8809388740568

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개


모든 연애조작의 끝엔 음악이 있었다!
수많은 사랑을 이어준 tvN 드라마
‘연애조작단; 시라노’ O.S.T 총 집합

tvN 월화드라마 ‘연애조작단; 시라노’ O.S.T가 7월 17일 음반으로 출시된다.

‘연애조작단; 시라노’는 창의적이고 기발한 맞춤 작전으로 연애에 서툰 의뢰인의 사랑을 이뤄주는 ‘시라노 에이전시’의 활약상을 담은 독특한 스토리로 큰 사랑을 받았다. O.S.T 앨범에는 드라마 속 각양각색의 러브 스토리에 로맨틱한 분위기를 더해 주었던 곡들을 총 정리해 수록하였다.먼저 온라인을 통해 공개되었던 대표곡을 만날 수 있다. 드라마의 첫 주연을 맡은 수영(소녀시대)을 위해 지원사격에 나선 O.S.T의 여왕 제시카의 <그대라는 한 사람>은 아름다운 선율과 사랑스러운 보컬이 돋보이는 발라드곡으로 드라마에 소개된 후 팬들의 음원 출시 요청이 쇄도했던 곡이다. 러브송의 대가 라디(Ra.D)의 생애 첫 O.S.T곡으로 화제가 되었던 <어떤 설레임>은 섬세하고 달콤한 멜로디로 드라마 맞춤형 러브 테마의 진수를 보여주었다. ‘뉴테라피밴드’라 불리는 페퍼톤스가 특유의 청량감 넘치는 사운드가 돋보이는 , 인기 드라마의 주요 테마곡을 연속 히트시켰던 빅베이비드라이버가 드라마 속 연애 에피소드를 음악으로 풀어 낸 3곡의 시리즈 O.S.T까지 모두 담았다.이외에도 드라마에 삽입되었던 미공개 스코어 13곡이 음원과 음반으로 처음 공개되며 특히 오프라인 음반에는 이종혁, 수영, 이천희 등 주연배우들의 싸인과 드라마 미공개 컷 등을 수록한 북클릿이 포함되어 더욱 소장가치를 높이고 있다.사랑에 대한 상처 때문에, 혹은 사랑을 몰라 ‘연애 깡통’으로 살아가는 연애조작단원들이 의뢰인의 사랑을 마주하며 자신의 상처와 진심을 치유해가는 연애 성장담으로 ‘연애조작단; 시라노’의 다양한 사랑 이야기를 담은 O.S.T 앨범은 7월 17일 온라인 음원사이트와 오프라인 매장을 통해 만날 수 있다.


수록곡

DISK(CD) 1.
01.CHANCE!
02.In The Same Storm
03.어떤 설레임
04.그대라는 한 사람
05.Take My Hands Tonight
06.CHANCE! (Bossanova ver.)
07.Say Hello To The World
08.그대라는 한 사람 (Inst.)
09.어떤 설레임 (Inst.)
10.CHANCE! (Guitar ver.)
11.연애조작단; 시라노
12.수상한 연인
13.작전 시작
14.Miss Operation
15.꿈속을 걷다
16.Dark Spy
17.Missing You A Lot
18.무언의 대화
19.나른할 시간
20.기다리는 마음
21.I Am Here
22.Supernova
23.Psychedelic

참여 아티스트 정보

  • - 라디 (RA.D) [RA.D] (싱어)
  • - 제시카 [JESSICA] (싱어)
  • - 페퍼톤스 [PEPPERTONES]