lomaenseuga-pil-yohae-3-OST-TVN-deulama-CMAC10245-8809388745297 Mở rộng

로맨스가 필요해 3 - O.S.T (TVN 드라마)

CMAC10245 / 8809388745297

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

<로맨스가 필요해3> 팬들을 위한 달콤상큼한 O.S.T 음반 정식 발매!

달달한 로필3 드라마 미공개 스틸과 상큼한 O.S.T가 수록된 달콤상큼한 음반 공개
성준, 김소연 등 배우들의 친필 사인과 드라마 촬영 현장 미공개 컷 수록

공감을 불러 일으키는 리얼 연애 이야기로 큰 사랑을 받았던 tvN 월화드라마 <로맨스가 필요해3>의 O.S.T 앨범이 오늘 (3월 18일) 발매된다. 음원으로 출시되었던 O.S.T 곡들은 물론 드라마 촬영 현장을 담은 미공개 사진과 배우들의 친필 사인 등이 음반에 수록되어 달콤했던 드라마의 여운을 잊지 못하는 팬들을 위한 특별한 선물이 될 것으로 기대된다.먼저 이효리-이상순 부부의 결혼 후 첫 음악 작업으로 알려져 더욱 화제가 되었던 이효리의 ‘Don’t Cry’가 건반과 드럼이 함께 한 오리지널 버전과 이상순의 기타 연주가 돋보이는 어쿠스틱 감성의 기타 버전, 두 가지 버전으로 모두 수록되었다. 프랑스 출신의 팝 밴드 페퍼문(Peppermoon)이 사랑이 싹트는 순간의 아련함과 연애에 대한 환타지의 감성을 담아내었던 러브송 ‘쁘아쁘(Peu a peu)’, 주연(김소연 분)과 주완(성준 분) 사이의 설렘을 로맨틱한 보이스로 노래한 엠블랙(MBLAQ) 메인 보컬 지오(G.O)의 ‘You’, 라이너스의 담요가 힘들어도 포기하지 않고 사랑을 꿈꾸는 모든 이들에게 힘을 주는 진솔한 메시지를 경쾌한 멜로디로 노래한 무한 긍정송 ‘LATE LOVE’ 등 드라마 속 인물들의 섬세한 감성을 대변하는 감각적인 O.S.T 곡들이 담겨 있다.

또한 드라마 속 힐링 연하남으로 여심을 흔든 성준이 따뜻하고 감미로운 보이스로 자신의 캐릭터에 완벽하게 몰입해 노래한 ‘사랑은 웃는 것’과 극 중 앨런 주(성준 분)의 히트곡으로 빌보드 차트 9위에 오른 곡으로 소개되었으나 가수에 대한 정보가 노출되지 않아 궁금증을 자아냈던 곡으로 재즈 보컬리스트 조정희가 매력적인 음색으로 노래한 ‘Now and Forever’, 주연과 주완의 러브테마곡으로 아역 연기자 박민하가 노래해 사랑스러움을 더한 우크렐레 버전과 혜림이 부른 피아노 버전의 ‘사랑 이야기’, 이 외에도 오프닝 타이틀곡인 페퍼문의 ‘Love Me Do’, 전체 드라마의 중요한 정서를 대변하는 테마음악으로 사용된 피아노 소품 ‘기쁨. 행복. 아픔. 슬픔’, 주완 테마로 많은 이들의 심장을 두근거리게 한 ‘그날의 기억들’과 주연의 테마 ‘슬픔2’ 등 드라마의 달콤한 분위기를 업그레이드해 준 스코어 곡들까지 총망라해 수록하였다. 특히 O.S.T 음반에는 성준, 김소연 등 배우들의 친필 사인과 드라마 촬영 현장 미공개 사진 등이 포함되어 있어 달콤했던 로맨스에 설렜던 마음을 되살리며 드라마의 여운을 이어갈 것으로 기대된다. 드라마 종영을 아쉬워하는 팬들을 위한 큰 선물이 될 <로맨스가 필요해3> O.S.T 앨범은 3월 18일 (화) 온라인 및 오프라인 음반매장을 통해 만날 수 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.LOVE ME DO (Title)
02.Don’t Cry
03.Peu a peu (조금씩 조금씩)
04.You
05.Late Love
06.Now and Forever
07.사랑은 웃는 것
08.사랑이야기1
09.사랑이야기2
10.Don’t Cry (Acoustic Ver.)
11.Peu a peu (Inst.)
12.Don’t Cry (Inst.)
13.You (Inst.)
14.Late Love (Inst.)
15.사랑은 웃는 것 (Inst.)
16.기쁨
17.행복
18.아픔
19.슬픔
20.그날의 기억들 (주완 테마)
21.슬픔2 (주연 테마)

참여 아티스트 정보

  • - 라이너스의 담요 [LINUS’ BLANKET]
  • - 미요 [MIYO] (싱어)
  • - 박민하 [PARK MINHA] (싱어)
  • - 성준 [SEONGJUN] (싱어)
  • - 안수빈 [AHN SUBIN] (싱어)
  • - 이효리 [LEE HYORI] (싱어)
  • - 조정희 [JO JUNGHEE] (싱어)
  • - 지오 [G.O] (싱어)
  • - 페퍼문 [PEPPERMOON]
  • - 혜림 [HYERIM] (싱어)