cheonmyeong-OST-KBS-deulama-WMCD0214-8809373222093 Mở rộng

천명 - O.S.T (KBS 드라마)

WMCD0214 / 8809373222093

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개


월메이드 사극 <천명>을 노래한 ‘천상’의 목소리들
<천명> O.S.T. 정규앨범 공개
XIA(준수)-문명진-장희영-고유진
선 공개된 명품 보컬리스트들의 가창곡 + 김지수-우리아-김민아가 참여한 주옥 같은 미공개 음원 수록!!
웰메이드 사극 <천명>의 뜨거운 감동을 O.S.T로 만난다.

KBS 2TV 수목드라마 ‘천명:조선판 도망자 이야기(극본 최민기 윤수정 연출 이진서 전우성)’를 빛낸 ‘천상’의 목소리들을 담은 주옥 같은 O.S.T가 드디어 출시됐다. 살인 누명을 쓰고 도망자가 된 내의원 의관을 둘러싼 이야기를 그린 ‘천명’ O.S.T에는 그동안 온라인으로 선 공개 되어 전 세계적으로 뜨거운 사랑을 받고 있는 최원(이동욱 분)과 홍다인(송지효 분)의 테마곡, 명품 보컬리스트 JYJ 김준수(XIA)가 노래한 <바보 가슴>을 비롯해 ‘불후의 명곡’이 재조명한 숨은 진주 문명진의 <뜨거운 안녕>, 조선판 말괄량이 소백(윤진이 분)의 짝사랑을 애잔하게 노래한 장희영의 <그립다>, 숨겨왔던 불꽃 샤우팅 창법을 선보인 고유진의 <불타> 등이 수록되어 있다. 더불어서 억울한 누명에 도망자 신세가 된 원과 아버지를 그리워하는 딸 최랑(김유빈 분) 부녀의 애끓은 심경을 먹먹하게 담아낸 신인 김지수의 <소중한 사람>, 아역 김유빈의 순수한 감성을 맑고 투명한 창법으로 노래해 서정성을 최고로 끌어 올린 신인 여가수 우리아의 <울지 않기>, 관계자들 사이에서 제 2의 왁스로 지목되며 될성부른 떡잎으로 주목받고 있는 신인 김민아의 <랑아> 등 미공개 음원이 수록되어 드라마를 귀로 즐기는 감동을 배가시키고 있다. ‘천명’이 중반부를 지나 제 2막을 올린 이 시점, 마음을 울리는 명품 보컬리스트들이 참여한 주옥 같은 O.S.T가 한층 절절해진 주인공들의 사연과 맞물려 초 여름의 열기 못지 않게 뜨겁고 진한 드라마의 감동과 여운을 선사해 줄 것 이다!!!!

자료제공 ? 플래닛구공오(@planet905)


수록곡

DISK(CD) 1.
01.뜨거운 안녕 [문명진]
02.바보 가슴 [XIA(준수)]
03.그립다 [장희영]
04.불타 [고유진]
05.랑아 [김민아]
06.소중한 사람 [김지수]
07.울지 않기 [우리아]
08.바보 가슴 (Piano Ver.)
09.뜨거운 안녕 (Inst.)
10.불타 (Drama Ver.)

참여 아티스트 정보

  • - XIA (준수) [JUNSU] (싱어)
  • - 고유진 [KO YUJIN] (싱어)
  • - 김민아 [KIM MINA] (싱어)
  • - 김지수 [KIM JISOO] (싱어)
  • - 문명진 [MUN MYEONGJIN] (싱어)
  • - 우리아 (싱어)
  • - 장희영 [CHANG HUIYEONG] (싱어)