sentimental-sineoli-HISTORY-BRCD9173-828600917326 Mở rộng

센티멘탈 시너리 - HISTORY

BRCD9173 / 828600917326

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

신화와 역사가 교차되는 순간.
오직 음악으로 빚어낸 광활한 대서사시, 그 꿈을 형상화하다!

‘센티멘탈 시너리(Sentimental Scenery)’가 선사하는 스페셜 연주 앨범 [HISTORY]


2006년 데뷔하여 [Harp Song + Sentimentalism], [Soundscape] 2개의 정규앨범과 [There is nowhere else in the world] 연주앨범과 각종 CF의 배경음악 등을 발표하며 순도 높은 감성과 감각적인 음악성으로 알려진 센티멘탈 시너리(Sentimental Scenery)’가 두 번째 연주앨범 [HISTORY]를 선보인다. 앞서 발표한 여러 스타일의 곡 중, 연주 음악에 중점을 둔 스페셜 앨범이다.

인류의 염원으로 탄생한 ‘신화’와 보다 진실에 가까워진 ‘역사’의 교차점에 주목하며 탄생한 이번 스페셜 앨범 [HISTORY]는 각각의 테마를 순도 높은 사운드로 펼쳐내어 한 편의 대서사시를 완성한다. 특히 널리 알려진 신화보다는 비교적 덜 알려진 신화를 차용함으로써, 오로지 음악이 바쳐진 이 시간 동안만큼은 설 곳 없는 주인공들에게 자리를 내어준다. 단 하나의 음악만으로 광활하고 웅장한 이야기를 펼치며, 그 꿈을 형상화 한다.

잠시 눈을 감고 이 음악을 들어보자.
시간이 역류하고 내가 속한 공간이 뒤틀려 잠시 인류의 소망과 비밀이 가득한 환상 속으로 빠져들 것이다.

<수록곡 감상 가이드>
신화에서 현실을 발견하고, 기적 같은 현실이 신화화 되기도 한다.


01. Mythology
인류의 염원이 만들어낸 신화에 대한 이야기

02. Olympus
그리스 신화의 주 무대가 되는 마케도니아 주에 위치한 올림푸스 산

03. Freesia
나르키소스를 따라 죽은 프리지아 이야기

04. 42195
마라톤 전투의 승전보를 전하러 가는 여정

05. Laurel *Title
월계수가 된 다프네 이야기

06. River *Sub title
망각의 강 레테

07. Festa
디오니소스와 그의 광신도들

08. Nature
자연을 의인화하여 탄생한 대지의 여신 가이아
그가 품은 태초의 대자연

09. Hellespont
프릭소스와 헬레 남매의 이야기

10. Veil
로미오와 줄리엣의 모티브가된 피라모스와 티스베의 이야기

11. Ionian sea
이오니아해의 스케치

12. Lyra
지하세계로 죽은 아내를 찾아나선 오르페우스 이야기

13. HISTORY
신화로 기록되었지만 유적지 발굴을 통해 역사가 된 트로이 전쟁 이야기

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Mythology
02.Olympus
03.Freesia
04.42195
05.Laurel (title)
06.River (sub title)
07.Festa
08.Nature
09.Hellespont
10.Veil
11.Ionian sea
12.Lyra
13.History

참여 아티스트 정보

  • - 센티멘탈 시너리 [SENTIMENTAL SCENERY] (싱어)