cheonsia-ololaui-kkum-JEC0308-8809051665693 Mở rộng

천시아 - 오로라의 꿈

JEC0308 / 8809051665693

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

오로라의 꿈(The Dreaming of Aurora) / 천시아, 봄눈별

힐링 뮤지션 천시아와 봄눈별이 인디언 플룻, 칼림바, 라브드럼, 크리스탈 싱잉볼, 피아노를 콜라보한 듀오 태교음반을 발매하였다.
각각의 컬러 테마를 가지고 있는 즉흥연주곡들은 마음을 편안하게 하고 몸의 깊은 이완을 불러 일으키는 멜로디로 구성되어 있다.
또한 각 곡들은 다양한 악기들로 연주되고 있어 아기들의 태교및 숙면을 위한 테마들로 연주되어 있어 태교음반 시장의 새로운 출사표를 던지고 있다.

프로듀서인 천시아는 싱잉볼 마스터로, 젠테라피 네츄럴 힐링센터를 운영하며, 싱잉볼을 이용한 다양한 힐링음악의 가능성을 개척한 대표적인 싱잉볼 선구자로 이며, 듣는이와 함께 교감하며, 내면을 치유하는 음악을 만들고 있다.
정규앨범으로는 <깊은 내면속으로>, <치유의 빛>이 있다.

봄눈별은 국내 유일의 인디안 플룻, 칼림바 즉흥 연주자로써 마음을 치유하는 치유음악가로 알려져 있다. 평소 명상과 채식을 꾸준히 이어가며 삶이 곧 연주가 되기를 바라는 마음으로 살고 있다.
정규앨범 <봄눈별 1집>, <봄눈별의 두 번째 이야기들>, <봄눈처럼 흩날리는 별>, <고마워서 존재하는 사람> 등이 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.어쓰브라운-달맞이꽃의 오로라꿈 이야기(크리스탈 싱잉볼,라브드럼)
02.오렌지-꼬마장난감들의 달빛수다(칼림바)
03.옐로우그린-봄어느날,꿈속에(크리스탈싱잉볼,피아노)
04.스카이블루-여름비 내리는날, 엄마품에(인디언플룻)
05.오션블루-해마들의 문댄스(라브드럼)
06.바이올렛-잘자라, 우리아가(크리스탈 싱잉볼)

참여 아티스트 정보

  • - 천시아 [CHUNSIA] (연주(ETC))