iwonbog-baheu-iboda-deo-joh-eulsu-eobsneun-JEC0241-8809051665013 Mở rộng

이원복 - 바흐... 이보다 더 좋을수 없는

JEC0241 / 8809051665013

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

223 215 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 223 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 223 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 335 ₫.

음반소개

맑고 아름다운 소리의 감성 기타리스트 이원복
냉철한 표현력 과 따뜻한 매력을 동시에 가진
[바흐...이보다 더 좋을수 없는] 싱글 음반 발매!


조용하면서 깊은 감성을 표현하는 클래식기타리스트 이원복의 첫 싱글음반 [바흐...이보다 더 좋을수 없는] 이 2017년 8월 발매 되었다.
기타그룹 피에스타의 멤버이자 기타리스트로 활동중인 이원복은 독일에서 유학 하여 특히 바흐 음악에 각별한 애정을 갖고 있다. 그곳에서 배운 바흐음악의 학구적인 면모를 우리나라에 알리고자 여러 세미나에 참가해 바흐에 관한 강의와 공연을 하며 갈고 닦아온 실력을 음반으로도 대중들에게 들려줄수 있게 되었다.
그는 첫 싱글 음반을 위하여 정통 클래식 레퍼토리와 우리나라에서 너무나도 유명한 정엽의 대표곡 Nothing Better를 클래식 기타 한 대로 연주할수 있도록 직접 편곡해 녹음 하였다. 특히 그는 이번 음반을 위해 그래미 어워드 수상으로 유명한 이 시대 최고의 클래식기타리스트 데이비드 러셀의 명기 Matthias Dammann을 우연한 계기로 연주하게 되어 첫 싱글 앨범을 더욱 아름답고 명료한 소리로 빛나게 했다.
한편의 짧은 시를 연상시키는 그의 음악은 세련되고 깔끔한 느낌이 강하게 들어나 있다. 복잡한 일상에 지친 대중을 차분하게 위로해주는 그의 기타 선율은 오래 곁에 두며 소장하고 싶은 마음이 들게 하며, 아름다운 울림의 오디오가이 스튜디오에 녹음하여 기타 본연의 소리를 매혹적으로 전달하고 있다.
Instrument : Mathias Dammann 2009

밸런스 엔지니어 : 최정훈
어시스트 엔지니어 : 박성범
레코딩스튜디오 : 오디오가이

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Nothing Better (Guitar Solo Ver.)
02.Bach : Bwv 998 Prelude in E Flat Major

참여 아티스트 정보

  • - 이원복 [LEE WONBOK] (연주(기타 (Guitar)))