gongmyeong-kong-ming-hoyeonseunim-ui-haengboghan-jayu-JEC0167-8809051664221 Mở rộng

공명 (空鳴) - 호연스님의 행복한 자유

JEC0167 / 8809051664221

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

공명(空鳴)의 소리로 세상에 울리다.


클래식과 뉴에이지를 명상음악을 지향하는 팀 공명(空鳴)이, 호연스님과의 교감을 담아, 풀어낸 [행복한 자유]를 발표 하였다.

끊임없는 삶 속에서 겪게 되는 기회와 선택, 집중의 과정 그로 인한 시련과 희망의 딜레마들을 경험하면서 점점 단련되고 강해지는 내면을 통해 세상으로부터 진정한 자유를 얻어 행복에 이르게 된다는 메시지를 이번 앨범에 담아 보았다.

호연스님의 행복수업으로부터 편안한 안식의 메시지와, 팀 공명(空鳴)의 자아 찾기의 과정을 담아낸, 이번 앨범을 함께 공유 할 수 있는 기회가 되기를 바란다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.편안한 미소00:01:49
02.수줍은 발걸음00:03:06
03.아름다운 여정00:03:22
04.치유의 숲00:05:22
05.늘 푸르른00:03:24
06.뿌리깊은 나무00:03:33
07.언제나 그자리에00:01:51
08.행복한 자유00:21:29

참여 아티스트 정보

  • - 공명 [GONGMYOUNG]