dogeuaenmam-DOG-MOM-DOG-MOM-MBMC1405-8809280162765 Mở rộng

도그앤맘 (DOG & MOM) - DOG & MOM

MBMC1405 / 8809280162765

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

반려견의 생활 패턴은 사람에게 맞춰져 있어 보이지 않는 심리적 고통을 겪을 때가 많습니다.
특히 사람의 장시간 부재로 인해 홀로 남겨진 반려견의 스트레스와 분리 불안은 심리적 고통의 대부분을 차지하며, 이로 인해 공격성을 띄거나 이상 행동을 하게 되기도 합니다. 사람 또한 반려견에 대한 걱정과 미안함 등의 심리적 고통을 지속적으로 마음에 담아 두게 되지요.

이제 검증된 반려견 전용 음반 'Dog & Mom’ 으로 당신의 빈 자리를 포근하게 채워 주세요.

국내 최초 반려견 전용 음악 방송 'Dog & Mom’ 의 제작진이 만든 음반 'Dog & Mom’ 은 국내외에서 검증된 여러 과학적 데이터를 기반으로 제작된 반려견과 사람이 함께 들을 수 있는 특별한 음반입니다.
다수의 동물 병원과 반려견 관련 단체, 그리고 실제 견주님과 반려견의 생생한 청취 후기가 바탕이 된 믿고 들려줄 수 있는 반려견 전용 음악 10 곡이 담겨 있습니다. (반려견 전용 음악 방송 은 kt olleh tv 609번을 통해 들으실 수 있습니다.)


<견주님들의 음반 청취 후기>

“생각지도 않았던 음악CD를 틀고 나간 이후부터 민원 이야기가 거짓말처럼 뚝 그쳤어요.
정말 신기하더라구요. CD 한 장으로 고민이 해결되니 이제 살 거 같네요. 두고 나올 때마다 마음은 안쓰럽고 무겁지만 민원이 들어올까 불안함이 없어 다행입니다. 음악을 듣고 있으면 저도 차분하게 가라 앉고 마음이 편안해지던데..우리 기쁨이도 그런가봐요. 이젠 외출할 때 불안하진 않아요. 감사합니다.”

“저희가 애견카페를 하면서 좀 더 아이들이 정서적으로 안정됨을 느끼고 있습니다. 애견카페인지라 아이들이 손님들이 언제 오실까 하느라 잠을 옅은 잠만 잤었는데, 깊은 잠을 자는 친구들도 있었고 ~
장기 호텔 아이들은 불안 해 보이는 행동이 많이 사라져 안정을 취하는 아이들이 많아 이런 노래들이 많아지면 좋을 거 같아요”

“노래 틀고 몇 초 지나니깐 거실에 자고 있던 우리 복돌이가 제방으로 와서 눕더라구요. 한번도 그런 적이 없었는데 엄청 신기했어요. 그리고 현관 밖에서 무슨 소리만 들리면 엄청 짖고 했는데 그런 부분이 노래 틀고 있을 때는 덜 짖네요. 앞으로 집에서 나갈 때 틀어놓고 나가려고 해요. “

“저희 집 코코가 원래 천방지축이면서 사람 무릎에 앉혀놔도 도망가고 싶어서 안절 부절 못하는 성격입니다. 한곳에 오래 있지 못하고 활발하게 뛰어다니거나 이리저리 왔다 갔다 거리는데, 올려주신 음악을 듣고 무릎에 앉아서 지대한 관심을 보였습니다.
처음엔 신기한 듯 소리 나는 곳을 향해 냄새를 맡았는데 조금 지나니 안정을 찾았습니다.”

<트랙 소개>

01 Happy to See You
-영원히 함께 하고 싶은 반려견과 견주의 바람을 테마로 한 트랙

02 Running in the Meadow
-평화롭게 초원을 산책하는 반려견과 견주의 이미지를 테마로 한 트랙

03 Peaceful Dawn
-고요한 새벽과 아름다운 별빛을 테마로 반려견의 신체적 이완을 유도하는 트랙

04 My Favorite Toy
-반려견의 흥미를 유도하는 다양한 소리들의 청각적 재미를 테마로 한 트랙

05 Morning Light
-반짝이는 햇살과 상쾌한 공기, 새들의 노래 등 아침 풍경을 테마로 반려견의 정서 안정과 청각적 환기를 유도하는 트랙

06 Dreamland Travel
-포근한 꿈 속에서 견주와 함께 떠나는 여행을 테마로 정서 안정을 유도하는 트랙

07 Chasing My Tail
-강아지와 어미가 함께 있는 사랑스럽고 평화로운 이미지를 테마로 한 트랙

08 Musical Walk
-일상 생활 속 견주와 함께 하는 즐거운 동네 산책을 테마로 한 트랙

09 Lullaby of the Sea
-반복적인 파도 소리가 선사하는 편안함을 테마로 한 트랙

10 I'm Not Alone 10
-반려견의 정서 안정을 위한 요소를 극대화 하여 견주와 함께 있는 느낌을 선사하는 트랙

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Happy to See You
02.Running in the Meadow
03.Peaceful Dawn
04.My Favorite Toy
05.Morning Light
06.Dreamland Travel
07.Chasing My Tail
08.Musical Walk
09.Lullaby of the Sea
10.I'm Not Alone

참여 아티스트 정보

  • - 도그앤맘 [DOG & MOM]