yang-wonsig-gidaligo-issne-PMK001-8809643263603 Mở rộng

양원식 - 기다리고 있네

PMK001 / 8809643263603

Mới

In stock

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

KBS대학가요제, MBC신인가요제 출신 포크송(Folk Song) 가수 양원식이 3집앨범 상승세에 힘입어, 2019년 3월 신곡을 발표했다. 대한민국 최고의 스텝들이 참여한 이번 앨범은 부드러운 카리스마 양원식의 색깔을 흠뻑 담고있다. 한편의 시를 보는듯한 가사와, 중후하면서도 클래식한 사운드가 압권인 이번 앨범은, 트로트로만 편중된 현 가요계에 큰 변화와 바람을 불러일으키리라 믿는다.

[아티스트 소개]

포크(Folk) 가수 양원식은 1990년 KBS대학가요제(은상), 1991년 MBC신인가요제(은상) 출신이다. 데뷔 초부터 여러 곳에서 주목받았던 양원식은 보헤미안 같은 자유로움 속에서 자신만의 노래를 펼쳐왔다. 1996년 1집 ‘하늘 끝까지’, 2010년 2집 ‘그대만 있다면’, 2016년 3월 11곡을 담은 3집은 그의 독특함과 색깔을 느낄 수 있다. 2019년 3월 신곡은 양원식의 무르익은 음악세계를 유감없이 보여준다.

참여 아티스트 정보

  • - 양원식 [YANG WONSIK] (싱어)