ihyeongju-atopi-EP-WB2363K-8809325061411 Mở rộng

이형주 - 아토피 (EP)

WB2363K / 8809325061411

Mới

In stock

376 205 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 376 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 376 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 564 ₫.

음반소개

세상의 알 수 없는 가려움을 어루만지는,
이형주의 첫 EP "아토피"


아토피라는 말은, "뜻을 알 수 없다"는 의미를 가진 그리스어에서 유래했다고 합니다. 도무지 알 수 없는 세계를 이해해 보기 위해 기타를 들고 쫓겨나는 가게, 재개발되는 동네를 찾아가 곡을 쓰고 노래를 불렀던 블루스 싱어송라이터 이형주. 세상과의 싸움에서 내몰리고 지친 사람들을 잠시나마 미소 짓게 했던 그의 목소리를, 이제 음반이라는 형태로 모아서 세상에 내놓으려 합니다.

제게는 아토피가 있습니다. 어려서부터 몸에 돋아나는 알 수 없는 상처와 두드러기를 보며 자랐습니다. 가장 제 몸에서 증오스러운 부분이었습니다. 그러나 시간이 지나며 아토피가 내 몸과 떨어질 수 없는 관계임을 알게 되었습니다. 지금까지 겪었던 절망과 고통의 순간은 새롭게 제 몸을 바라보게 해주었습니다.

최근엔 세상이 가진 아토피를 경험했습니다. 세상이 만든 구조적 폭력에 상처 입고 어려움에 처한 모습을 보았습니다. 당연하게 다가왔던 세상은 사실 누군가의 아픔 위에서 존재하고 있었습니다. 사람들은 아픔 위에서 세상을 새롭게 바라보며 더 나은 이상을 위해 느리지만 커다란 보폭으로 나아가고 있었습니다.

아토피와 사회적 문제 둘 다 세상이 만들어 냈습니다. 아토피는 과도한 환경의 변화, 사회문제는 과도한 이윤의 추구가 만든 결과입니다. 이 두 문제 모두 구조가 만들었지만 개인이 결과에 대한 고통과 책임을 가지게 됩니다. 어쩌면 비슷할 수 있는 두 이야기를 묶어 앨범을 만들었습니다. 저라는 사람이 세상을 보는 방식 일지도 모릅니다. 아토피 라는 소재를 통해 사람들의 커다란 걸음을 바라보고 싶었습니다. 아토피로 제 몸을 새로운 방식으로 바라본 것처럼 아토피라는 이름을 가진 이 앨범으로 세상을 새롭게 보고 싶었습니다.

<아토피>앨범에 실린 대다수의 노래들은 1년 동안 함께했던 장소에서 만들어졌습니다. 거창한 뜻이 담겨 있기보다는 제가 소소히 느꼈던 마음을 담아 보았습니다. 6곡의 노래는 응답과 반성을 담고 있습니다. 트랙의 흐름대로 의심하고 좌절하고 공감하고 다짐하려 하는 마음을 담았습니다. 3개의 트랙은 이형주의 기타와 목소리로, 나머지 트랙은 이형주의 목소리와 기타, 재즈 뮤지션 정수민의 콘트라베이스로 구성되어 있습니다. 3가지 악기를 조화롭게 쌓아보려고 노력했습니다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.아토피
02.자랑없는 사치
03.밑바닥
04.장위동 블루스
05.외출 title
06.

참여 아티스트 정보

  • - 이형주 [LEE HYUNGJU] (싱어)