sonhyeonsug-sonhyeonsug-nolaeiyagi-2-JEC0357-8809051666195 Mở rộng

손현숙 - 손현숙 노래이야기 2

JEC0357 / 8809051666195

Mới

In stock

260 835 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 260 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 260 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 390 ₫.

음반소개

앨범[손현숙 노래이야기 두 번째]는 2006년에 나온 [노래이야기1] 이후에 10여년의 해외생활의 경험과 이야기를 바탕으로 만들어진 다섯 곡의 곡들과 짧은 에피소드를 담은 글로 구성 되어진 노래에세이집이다.

앨범의 수록곡은 포크 모던록 블루스 롹앤롤 등 다양한 장르가 담겨졌고 특히2번 트랙 [암태아들,영기]는 포크와 랩이 적절히 어우러져 치열했던 한 사람의 인생을 담은 이야기를 발표하면서 자신의 음악적인 영역을 더 확장시켰고 이번 앨범 [노래이야기 두 번째] 에서는 손현숙이 모든 곡을 직접 작사,작곡하고 프로듀싱하는 음악적인 역량을 보여줬다.


1. 베이징 엽서
앨범의 프롤로그적인 성격의 곡으로 여행자로서 느끼는 설레임과 손현숙의 따뜻한 감성의 목소리가 느껴진다. 드라마 작곡가로 활발한 활동중인 엄기현의 곡 해석도 돋보인다.

2. 암태아들, 영기
신예 래퍼 이상민의 참여로 포크인 장르를 더욱더 젊은 감성으로 이끌어 주었고 한 개인의 전기를 만들어 내는 서사적인 구조의 노래이야기로 새로운 시도를 이루어 냈다.

3. 원 어 데이
모던록으로 하루하루를 재밌게 느끼고 살아가는 젊은이들을 향한 응원의 메세지를 담았고 어린이음악과 퓨전음악 활동 중인 박우진이 편곡을 담당하였다.

4. 옆집남자
익살스러운 재미를 담은 롹앤롤곡으로 해외생활에서의 외로움을 이성간의 썸으로 경쾌하게 풀어냈다.

5. 무심후잔(musim hujan,우기)
우기를 뜻하는 인도네시아어를 직접 후렴으로 사용한 블루스곡으로 열대지방의 강렬한 소나기를 경험하면서 인생의 희노애락을 꿈꾸는 노래이다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.베이징엽서
02.암태아들 영기
03.원어데이
04.옆집남자
05.무심후잔

참여 아티스트 정보

  • - 손현숙 [SON HYUNSOOK] (싱어)