hipineun-jibsiyeossda-4jib-bul-YP0019-8809634380180 Mở rộng

히피는 집시였다 - 4집 [불]

YP0019 / 8809634380180

Mới

In stock

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

히피는 집시였다 [불]

불 피우기
1. 잘 마른 나뭇잎을 잘게 부셔 부싯깃을 만든다.
2. 잔 가지들을 고루 모아 모닥불 형태를 만든다.
3. 받침이 되는 나뭇가지는 다른 나뭇가지를 접합시켜 회전시킬 수 있도록 미리 홈을 파 놓는다. 그리고 그 홈을 판 나뭇가지 밑에 나뭇잎 한 장을 깔아둔다.
4. 그 홈으로 나무를 돌려 비벼대는 행동을 계속하여 반복한다.
5. 위 동작을 반복하면 나무와 나무가 마찰하며 생겨나는 작은 재들이 주변에 쌓인다.
6. 그 재들이 깔아놓은 나뭇잎에 닿아 연기를 내며 스스로 피어오를 때까지 위 동작을 계속하여 반복한다.
7. 연기가 피어오른 나뭇잎을 아까 만든 부싯깃 안으로 넣어 잘 감싸준다.
8. 불씨가 꺼지지 않게 주의 깊게 관찰하며 약한 입김을 조금씩 불어 넣는다.
9. 연기가 자욱해지고 부싯깃이 타오르기 시작하면 그 불을 만들어놓은 모닥불 형태로 옮긴다.
10. 모닥불 형태의 나뭇가지들에게도 불이 붙으면 불 피우기가 성공한 것이다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.00:02:49
02.젊음 (With. 짱유)00:04:16
03.그대로 (With. Hoody)00:04:07
04.파도00:02:16
05.공기00:03:21
06.땅거미 (With. 우원재)00:04:31
07.흩어지다00:05:24
08.마저 (With. 김오키 새턴발라드)00:08:18
09.상심 (With. JUSTHIS)00:04:29
10.00:04:47

참여 아티스트 정보

  • - 김오키 [KIMOKI] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 우원재 [WOO WONJAE] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 짱유 [JJANGYOU] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 후디 [HOODY] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 히피는 집시였다 [HIPPY WAS GIPSY]